”Vi har konstateret, at I fritages fra føderal indkomstskat ifølge paragraf 501(a) af skatteloven som en organisation beskrevet i paragraf 501(c)(3).”

Church of Scientology International (CSI), Scientology religionens moderkirke, og mere end 150 tilknyttede kirker, missioner og samfundsforbedrende organisationer i USA blev anerkendt som fuldt skattefritagne religiøse organisationer af det amerikanske føderale skattevæsen (Internal Revenue Service) i oktober 1993.

I næsten et halvt århundrede havde Scientology kirken kæmpet for at blive fri for chikane fra USA’s føderale skattemyndigheder og opnå skattefritagelse, som er en gode, som alle religioner nyder i USA. Til sidst omgik David Miscavige, der er bestyrelsesformanden for Religious Technology Center og Scientology religionens kirkelige leder, al bureaukrati og mødtes personligt med direktøren for Internal Revenue Service (IRS) i 1991 for at få en objektiv skattefritagelsesprocedure igangsat.

I de næste to år udførte IRS den mest omfattende undersøgelse af en ansøger til religiøs skattefritagelse i deres historie. Embedsmænd fra skattevæsenet underkastede Scientology kirkerne den mest dybtgående undersøgelse, nogen organisation nogensinde havde været udsat for – herunder en detaljeret undersøgelse af dens virke og finansielle optegnelser, såvel som en omfattende gennemgang af hvert eneste aspekt af kirkens egen policy og fremgangsmåder på alle niveauer. Da IRS afsluttede undersøgelsen, havde de gennemgået mere end en million siders information angående Scientology religionen.

Det var intet mindre end forbløffende at arbejde med IRS og til sidst få dem til at indse det sande billede, efter de i over 40 år havde sat deres lid til falske rapporter. Men det blev opnået, da David Miscavige lidenskabeligt og ligefremt præsenterede sandheden om Scientology religionen og dens virke til IRS’ embedsmænd.

Da skattefritagelsen blev endeligt godkendt, blev det opført i IRS’ beslutning, at (1) Scientology er en ægte religion; (2) Scientology kirkerne og deres forbundne velgørende og uddannelsesmæssige institutioner udelukkende drives med anerkendte religiøse formål for øje; (3) Scientology kirkerne og deres forbundne velgørende og uddannelsesmæssige institutioner virker til gavn for den offentlige interesse og ikke til gode for privatpersoner; og (4) ingen del af nettoindtægterne i disse Scientology kirker og deres forbundne velgørende og uddannelsesmæssige institutioner udbetales til nogen enkeltperson eller ikke-velgørende enhed.

Den 8. oktober 1993 samledes ti tusind scientologer fra alle verdenshjørner for at høre David Miscaviges bekendtgørelse af den historiske nyhed: USA’s regering havde lige givet religiøs anerkendelse til alle Scientology kirker, da de fandt, at de var ”organiseret udelukkende for religiøse og velgørende formål”.

Beslutningen fra IRS om skattefritagelse bekræftede, at Scientology er en religion, og IRS havde omhyggeligt undersøgt dette spørgsmål

Paragraf 501(c)(3) af den amerikanske skattelovgivning (Internal Revenue Code) gør det muligt for ”religiøse, velgørende […] eller uddannelsesmæssige” organisationer at få skattefritagelse. Kodeksen angiver særlige regler for religiøse organisationer, der klassificeres som kirker ifølge paragraf 501(c)(3) religiøse organisationer, såvel som for andre religiøse organisationer, der kaldes integrated auxilliary, der er tæt forbundet med kirker.

IRS tester en organisation ifølge ”kendsgerninger og forhold” for at fastslå dens status som kirke, og de ser på følgende kriterier:

 1. En separat eksistens i juridisk øjemed.
 2. En anerkendt trosbekendelse og form for tilbedelse.
 3. En bestemt og separat kirkelig ledelse.
 4. Et formelt doktrin- og disciplinsystem.
 5. En distinkt religiøs historie.
 6. Et medlemskab der ikke er forbundet med nogen anden kirke eller trosretning.
 7. En organisation bestående af ordinerede præster.
 8. Ordinerede præster som udvælges efter afsluttet studieforløb.
 9. Egen litteratur.
 10. Faste lokaler til gudstjenester/tilbedelse.
 11. Rituelle forsamlinger.
 12. Rituelle religiøse tjenester.
 13. Søndagsskoler for at undervise unge i religionen.
 14. Skoler til uddannelse af præster.
  [Internal Revenue Manual 7(10)69, Exempt Organizations Examination Guidelines Handbook, §321.3(3) (5. april 1982)].

Desuden tages ”alle fakta og omstændigheder, der kan få indflydelse på organisationens krav om status som kirke” i betragtning af IRS. [Samme værk, §321.3(3)(o)].

Ifølge skatteloven defineres en integrated auxiliary som en organisation ifølge sektion 501(c)(3), der er tilknyttet en kirke og finansieres internt. [Treas. Reg. §1.6033-2(h)(1)]. En entitet er tilknyttet en kirke, hvis den enten (i) er omfattet af en gruppefritagelse udstedt til en kirke, (ii) drives, styres eller kontrolleres af eller i forbindelse med en kirke, eller (iii) andre relevante kendsgerninger og omstændigheder påviser, at den er tilknyttet. [Treas. Reg. §1.6033-2(h)(2)]. En organisation finansieres internt, medmindre den (i) tilbyder indtrædelse, varer eller tjenester til salg (andet end lejlighedsvist) til det almindelige publikum og får mere end halvdelen af dens indkomst fra publikum (i modsætning til dens medlemmer). [Treas. Reg. §1.6033-2(h)(4)].

Ifølge IRS’ beslutning om skattefritagelsen i 1993 blev Scientology kirkens organisationer, der specifikt havde ansøgt IRS om anerkendelse klassificeret enten som kirker eller som integrated auxiliaries knyttet til kirkerne. Blandt de enheder, der blev klassificeret som kirker, er der:

 • Church of Scientology International (CSI), den øverste kirkelige enhed i Scientology kirken, som tilbyder kirkelig vejledning til lokale kirker rundt om i verden; og
 • Scientology Missions International (SMI), den kirkelige instans der direkte er ansvarlig for kirkeligt tilsyn af lokale missioner rundt om i verden.

Beslutningen om skattefritagelse for CSI og SMI identificerede disse enheder som kirker med henvisning til skattelovens paragraf 170(b)(1)(A)(i), og det blev udtrykkeligt angivet, at de ligesom andre kirker ikke er forpligtet til at indsende formular 990 (årlig angivelse for skattefritagne organisationer). CSI og SMI blev endda tilkendt en kollektiv skattefritagelse, som gør, at den omfatter alle lokale Scientology kirker og missioner i USA samt organisationer, der virker på samme måde som Scientology kirker og missioner i lande over hele verden. I tillæg blev kirkens åndelige centrum individuelt skattefritaget, hvilket også var tilfældet for kirkens forlagsorganisationer.

Religious Technology Center (RTC), organisationen der ejer Scientologys varemærker og står som Scientology religionens beskytter, fik sin egen anerkendelse som skattefritaget organisation og modtog sit eget fritagelsesbrev. IRS gav også International Association of Scientologists (IAS), den officielle medlemsorganisation for Scientology religionen, anerkendelse som en skattefritaget organisation.

De føderale skattemyndigheders beslutning medførte ikke bare skattefritagelse, men i tillæg blev alle donationer til Scientology kirker i USA fradragsberettigede i lovens fulde omfang. Donationer for Scientologys religiøse tjenester blev fradragsberettigede i samme grad som, men ikke større omfang end, donationer fra medlemmer af andre religioner for at deltage i gudstjenester og lignende religiøse ritualer i deres respektive religioner.

IRS ville ikke kunne klassificere CSI og SMI, deres underordnede, kirker og missioner, RTC og Scientologys åndelige centrum som kirker ifølge loven, hvis de ikke havde fundet substantielt bevis for, at de opfylder alle 14 faktorer for kirker som angivet ovenfor. Alle disse faktorer kræver udtrykkeligt, at Scientology kirken som ansøger stadfæstes som en religion. Kort sagt ville IRS ikke kunne have klassificeret CSI, SMI og andre Scientology kirken ansøgere som kirker ifølge skatteloven, medmindre myndigheden var overbevist om, at Scientology er en religion.

Således udgør IRS’ anerkendelse af Scientology kirkens skattefritagne status en formel bekræftelse af Scientologys religiøse natur og dens almenvelgørende nytte i samfundet.

IRS’ godkendelse af Scientology kirkens skattefritagelse fulgte fra en undersøgelse, der er uden modstykke i skattefritagne organisationers historie

IRS’ godkendelse af Scientology kirkens skattefritagelse fulgte fra en undersøgelse, hvis intensitet og omfang er uden modstykke i skattefritagne organisationers historie. Tjenestemænd fra IRS underkastede Scientology kirkerne den mest dybtgående granskning, som nogen organisation nogensinde er blevet udsat for, hvilket omfattede en indgående inspektion af dens virksomhed og regnskaber såvel som en dybtgående undersøgelse af hvert aspekt af kirkens policy og virke på alle niveauer inklusive de øverste niveauer i kirkens ledelse.

Skattevæsenets undersøgelse resulterede i hundredvis af detaljerede spørgsmål, der krævede flere tusind siders forklaringer og mange flere tusind siders finansielle optegnelser. Seks hold, der hver især bestod af mellem fire og otte medarbejdere, gennemførte fuldtidsundersøgelser i perioder på op til ti uger i træk. IRS-agenter gennemførte også en granskning af bøger og optegnelser ved Church of Spiritual Technology (CST) – den organisation der er ansvarlig for at føre tilsyn med Scientologys projekt for permanent at bevare Scientology grundlæggeren L. Ron Hubbards værker – og Religious Technology Center. Ved slutningen af IRS’ undersøgelse havde skattevæsnet gennemgået mere end en million sider med information angående Scientology religionen.

IRS gennemførte en omfattende undersøgelse af kirkens godtgørelsessystem

Et grundlæggende krav for en organisations kvalifikation til skattefritagelse ifølge paragraf 501(c)(3) er, at ingen del af dens nettoindtjening gavner nogen privatperson. Forbuddet mod personlig vinding gælder specifikt organisationens ”inderkreds”: ingen del af en organisations indtjening kan bruges til gavn for en person, der har en personlig interesse i organisationen, hvilket specifikt omfatter organisationens bestyrelsesmedlemmer, direktører, ledere, ansatte, medlemmer og bidragsydere. Reglen som forbyder personlig vinding gælder uden undtagelser.

IRS gennemførte en omfattende undersøgelse af kirkens kompensationssystem for både medarbejdere og tredjeparter for at sikre, at der hverken havde fandtes personlig vinding eller mulighed for sådan. Til at begynde med stillede IRS mange spørgsmål for at identificere hver person ”hvis stillingsansvar forpligter vedkommende til at forhindre afledning” og ”som mest sandsynligt ville drage fordel af personlig vinding, hvis den skulle forefindes”. Som reaktion på IRS’ spørgsmål gav kirken IRS en komplet beskrivelse af dens kirkelige ledelse, herunder alle planlagte forandringer i de følgende fem år og navnene på alle personer med ansvar for ledelsen og økonomiske anliggender i kirken. Kirken informerede IRS om hvilke enkeltpersoner, der er autoriseret til at udpege medlemmer til kirkens højeste ledelseskomitéer. Det gav også IRS en komplet beskrivelse af Søorganisationen, som er kirkens religiøse orden, dens virksomhed såvel som dens interne hierarki og hvilke personer, der holder de ti højeste embeder.

IRS fokuserede i stor grad på forskellige former for kompensation, de involverede beløb og værdier, og den måde hvorpå de hver især blev fastsat. Som reaktion på IRS’ spørgsmål redegjorde kirken for alle former for godtgørelse til medarbejdere (uanset om den var beskattet eller ej), herunder løn og ikke-pengemæssige fordele, samt om og hvordan denne godtgørelse blev rapporteret til IRS.

Efter en omfattende gennemgang besluttede IRS, at der ikke var nogen personlig vinding eller nogen aktiviteter, der ville give nogen enkeltperson et økonomisk udbytte.

IRS lod ikke noget være ugjort i sin undersøgelse af Scientology kirken

IRS lod ikke noget være ugjort i sin undersøgelse af disse enheders optegnelser og regnskaber. I de sidste to år inden beslutningen om skattefritagelse den 1. oktober 1993 indgav CSI for eksempel omfattende information om integriteten af kirkens regnskabssystem og regnskaber. CSI begyndte naturligvis med at opsummere de detaljerede oplysninger, som IRS allerede havde indsamlet om emnet og dens omfattende tester af regnskabssystemet og optegnelserne. Derefter beskrev CSI indgående deres procedurer for intern regnskabsføring og revision – de forskellige optegnelser, afstemning mod kontoudtog og de periodiske indtægts- og udbetalingsopgørelser gennem årsregnskaberne. CSI udlagde igen de grundlæggende finansielle kontrolmekanismer: alle kvitteringer kvitteret for og deponeret, alle udbetalinger med checks, udbetalingsbilag og indkøbsordrer og adskillelsen af personer involveret i forskellige stadier, dvs. indkomst, deponering, udbetaling og regnskabsføring.

CSI imødekom IRS’ anmodning om eksemplarer af alle relevante policy om finanser og ledelse, hvilket i sidste ende blev til alle otte bind af Kursus i Organisationsledelse, som fremsætter alle relevante direktiver om kirkens ledelse herunder dens økonomi. IRS blev også givet eksemplarer af de interne årsregnskaber fra 1981 og i de næste 10 år frem til 1990 for CSI, RTC, CST og 26 andre større kirke-organisationer.

CSI indgav også kopier af regnskaber fra visse kirke-organisationer uden for USA, som var blevet forberedt af statsautoriserede revisionsfirmaer.

IRS granskede bogstavelig talt hundredtusindvis af Scientology kirkens individuelle, specifikke transaktioner

IRS havde rigelig mulighed for at gennemgå detaljerne for hver slags transaktion mellem og blandt Scientology organisationer under deres omfattende undersøgelser af disse organisationer. Betalingerne omfatter de summer, som lavere kirker betaler til CSI for deres kirkelige støttetjenester, betalinger som visse kirker gør til RTC, når de giver avanceret religiøse Scientology tjenester til deres menigheder, overførsler til reservekontoer, betaling for uddannelse af medarbejdere, leje og huslånsbetalinger, renter og tilbagebetaling af lån samt køb af Scientologys religiøse bøger og andre former af skrifterne, udbetalinger for indsamlingsprovision, medarbejderes løn, og forskellige slags udbetalinger til tredjepartsleverandører og professionelle. Som del af undersøgelsen gennemgik IRS bogstavelig talt hundredtusindvis af individuelle, specifikke transaktioner.

I sin granskning kunne IRS spore hver udgift fra en organisation til en tilsvarende faktura fra organisationen, der modtog betalingen. På denne måde bekræftede IRS, at betalinger fra en Scientology organisation til en anden Scientology organisation faktisk gik til den organisation, og at midlerne, der blev udbetalt, faktisk blev anvendt til Scientologys religiøse formål.

Ved afslutningen af undersøgelserne konkluderede IRS, at de økonomiske regnskaber, som Scientology organisationer forbereder, er komplette, kontrollerbare og afspejler de underliggende transaktioner. IRS afgjorde, at alle mellemkirkelige pengeoverførsler var i overensstemmelse med betingelserne for skattefritagelse baseret på denne omfattende information om særlige betalingsarrangementer samt bekræftelsen af, at betalingerne er korrekt afspejlet i kirkens regnskaber.

IRS fik uhindret adgang til alle niveauer af kirkens religiøse ledelsesstruktur. På den måde var skattevæsenets undersøgelse ikke begrænset til enheder i USA, men omfattede specifikt økonomiske og andre forhold i kirkeorganisationer fra Australien til Canada og fra Europa til Sydafrika.

Projektet begyndte i slutningen af George H.W. Bushs republikanske præsidentembede og fortsatte gennem Bill Clintons demokratiske administration. I denne periode tjente tre personer som Commissioner of Internal Revenue (chef for IRS). Da Scientology kirken til sidst modtog beslutningen om skattefritagelse fra IRS, havde man samlet den største administrative dokumentsamling, der nogensinde er blevet samlet om en skattefritaget organisation. Disse kirker og deres repræsentanter havde deltaget i hundredvis af timers møder med grundige udspørgninger og var blevet undersøgt af de højeste embedsmænd over skattefritagne organisationer ved IRS National Office.

Til slut drog IRS den eneste mulige konklusion efter en så omfattende undersøgelse: Scientology kirker og de dertil hørende enheder er organiseret og drives udelukkende med velgørende og religiøse formål for øje.

Således bevilgede USA’s Internal Revenue Service den 1. oktober 1993 skattefritagelse til mere end 150 Scientology kirker, missioner, samfundsforbedrende grupper og andre enheder, fordi de udelukkende arbejder for religiøse og velgørende formål. Den religiøse anerkendelse var almengyldig og ubetinget.

Sagsakterne om IRS’ skattefritagelse af Scientology kirken findes i offentlige arkiver

Ifølge paragraf 6104 af skattelovgivningen skal en skattefritaget juridisk persons ansøgning og de relaterede oplysninger være tilgængelige i offentlige arkiver og skal kunne inspiceres af hvem som helst ved henvendelse til den respektive afdeling af Internal Revenue Service.

Ansøgningerne om skattefritagelse, dokumenterne til støtte for sådanne ansøgninger samt dokumenter udstedt af IRS i forbindelse med ansøgningerne fra CSI, SMI og andre Scientology organisationer, som IRS gav skattefritagelse i 1993, er tilgængelige for offentligheden i læsesalen ved IRS National Office i Washington D.C. i overensstemmelse med skattelovens paragraf 6104(a), og har været således tilgængelige siden bestemmelsen blev udstedt den 1. oktober 1993.

Materialerne som var del af Scientology kirkens skattefritagelse i 1993 – dokumenter der fylder mere end fire meter hyldeplads og udgør den største administrative dokumentation for nogen organisation, som har ansøgt om skattefritagelse – er tilgængelige ved IRS National Office. Privatpersoner kan inspicere disse optegnelser og selv se, hvorfor kirkerne kvalificerer som skattefritagne almenvelgørende organisationer, der udelukkende har religiøse formål for øje.

IRS-personalet der tog del i godkendelsen af Scientology kirkens skattefritagelse

IRS’ anerkendelse af Scientology var et hårdt slag for dem, der havde holdt angrebene mod kirken i gang i så mange årtier. Et antal tjenestemænd i visse andre lande, såvel som andre, der var opsat på at udsætte religionen og dens medlemmer for diskriminering, forsøgte at affærdige religionens historiske anerkendelse ved at sprede falske oplysninger om, at IRS – som er en af de mest frygtede og kraftfulde myndigheder i verden – var blevet truet eller tvunget til at give Scientology kirken skattefritagelse.

Disse anklager er falske. Der findes ingen beviser for, at nogen tjenestemand fra IRS, der tog del i bevillingen af Scientology kirkens skattefritagelse i 1993, modtog upassende meddelelser fra eller på vegne af Scientology kirken med hadefuldt, truende eller intimiderende indhold for at få IRS til at godkende ansøgningerne. Faktisk er en sådan påstand fuldstændig latterlig, når man tænker over, hvor lang tid undersøgelsen tog (mere end to og et halvt år) og hvor mange IRS-medarbejdere, der deltog i denne gennemgang samt deres rang og pletfrie omdømme.

Ingen anklager blev rejst om upassende påvirkning af IRS’ administrative procedurer med hensyn til Scientology kirkens ansøgning om skattefritagelse

Ligeledes er påstande om, at kirken indgav søgsmål for utilbørligt at tvinge IRS til at godkende skattefritagelsen, falske. Selvom der var en betydelig mængde søgsmål anlagt, da IRS udstedte belutningen om kirkens skattefritagelse i 1993, var ingen af dem anlagt på falsk grundlag eller for at chikanere IRS. Der var nogle få privatpersoner, der havde rettet erstatningskrav mod IRS for påståede ulovlige handlinger i deres administration af skattelovgivningen, men de fleste af de retssager havde at gøre med (a) ansøgninger til IRS om aktindsigt om oplysninger i deres arkiver med hensyn til Scientology eller individuelle medlemmer (for at gøre det lettere at identificere og korrigere urigtige oplysninger), og (b) individuelle indkomstskattesager med hensyn til Scientology medlemmers donationer i forbindelse med Scientologys centrale religiøse tjenester og hvorvidt disse var omfattet af fradragsretten som velgørenhedsbidrag. Alle disse søgsmål blev løst som en del af behandlingsprocessen, der resulterede i skattefritagelse.

De relevante regler for civilproces [Rule 11, Fed R. Civ. P.] såvel som den relevante føderale lovgivning [28 U.S.C. §1927] foreskriver bødestraf for sagsøgere i søgsmål og/eller deres advokater, hvis søgsmålet er ubegrundet, usagligt og/eller useriøst. Ingen sager mellem Scientology kirken eller dens medlemmer og IRS eller andre offentlige myndigheder, der var afgjort før forliget i 1993, resulterede i sådanne bøder for nogen kirke eller noget kirkemedlem, der havde anlagt et sådant søgsmål. Tværtimod vandt Scientology kirkerne de fleste af sagerne, hvilket satte vigtig præcedens især med hensyn til loven om aktindsigt. Faktisk blev en kirke tildelt erstatning for deres advokatsalærer og sagsomkostninger mod IRS ifølge skattelovens paragraf 7430. Dette var fordi domstolen fastslog, at IRS’ handlemåde ikke var berettiget. Se United States v. Church of Scientology of Boston, Inc. 1993 U.S. Dist. LEXIS 3895; 93-1 U.S. Tax Cas. (CCH) P50,220; 71 A.F.T.R.2d (RIA) 1485 (D. Mass. 1993).

Der er intet grundlag for at antyde, at en hvilken som helst sag mod IRS af kirkens entiteter eller medlemmer blev anlagt og/eller opretholdt med det formål at få IRS til at godkende ansøgninger om skattefritagelse, der ikke var berettiget til en sådan godkendelse ifølge loven. Faktisk lykkedes det for Church of Scientology International at løse alle verserende retssager gennem dens forlig med IRS. Denne aftale omfattede indrømmelser ifølge loven om aktindsigt, hvor IRS ikke kun udleverede meget af den anmodede information, men også indvilligede i at informere forskellige udenlandske regeringer og myndigheder om misinformation om Scientology kirken, som IRS tidligere havde kommunikeret til dem.

IRS kunne ikke og ville ikke have godkendt skattefritagelsen, hvis den mente, at Scientology ikke opfyldte offentlige formål eller var almenvegørende

IRS skattekendelsen var fuldt ud i overensstemmelse med skattevæsenet kodeks og USA’s forfatning. IRS kunne ikke og ville ikke have godkendt skattefritagelsen, hvis den mente, at Scientology ikke opfyldte offentlige formål eller var almenvegørende

For at opnå skattefritagelse ifølge sektion 501(c)(3) af USA’s skattelov, skal en organisation bevise det følgende:

 1. Den er organiseret udelukkende med et eller flere af de angivne skattefritagne formål;
 2. Den drives udelukkende med en eller flere af de angivne skattefritagne formål;
 3. Ingen del af dens indkomst anvendes direkte til gode for nogen privatperson eller entitet;
 4. Dens virksomhed indbefatter ikke propaganda med hensyn til lovgivning som andet end en tilfældig del af den aktiviteter,
 5. Ingen del af dens aktiviteter omfatter deltagelse i nogen kampagne for at komme til at bestride et offentligt embede; og
 6. Dens formål og aktiviteter må ikke overtræde grundlæggende retsprincipper.

For at bevise disse punkter og således opnå en godkendelse om skattefritagelse fra IRS, skal en organisation ansøge IRS ved brug af den foreskrevne form, indgive alle nødvendige oplysninger med ansøgningen og besvare alle relevante spørgsmål, som IRS måtte have om ansøgningen. [Revenue Procedure 90-27]. IRS gunstige afgørelse i 1993 af Church of Scientology Internationals, Scientology Missions Internationals og andre Scientology ansøgeres skattefritagelse fulgte den foreskrevne procedure.

IRS undersøgte detaljer om kirkens finansieringspraksis vedrørende både dens missionsvirksomhed og dens policyer vedrørende bidrag for tjenester. IRS har bekræftet, at den ikke ville have godkendt ansøgningen, hvis den havde fundet, at (i) kirken ikke havde opfyldt betingelserne med hensyn til at tjente private interesser, (ii) at den havde et formål, der ikke var i overensstemmelse med skattefritagelsen, eller (iii) at den havde været involveret i ulovlige handlinger eller havde overtrådt grundlæggende retsprincipper.

Desuden blev falske påstande om ulovligheder – der var foranlediget af frafaldne og andre, som IRS tidligere havde brugt som basis for sagsanlæg mod Scientology kirker og medlemmer – undersøgt og afvist som usande af Internal Revenue Service, før dens anerkendelse af Scientology kirkerne som religiøse, non-profit og almenvelgørende organisationer.

IRS godkender Scientology kirkens skattefritagelse: Årtiers konflikter er overstået

IRS’ anerkendelse betød ikke blot afslutningen på årtiers konflikt mellem Scientology kirkerne og skattevæsenet, men var også en formel anerkendelse af Scientologys religiøse natur og dens gavn for det samfundet i almindelighed. Scientology kirkerne er fuldt ud anerkendt som skattefritagne religiøse organisationer af USA's myndigheder på føderalt, delstatsligt og lokalt niveau og behandles ikke anderledes end enhver anden religion.

Scientology kirkernes indsats bidrog til reformer til gavn for alle amerikanske borgere. Den nu vedtagne lov om skatteborgernes rettigheder (Taxpayer Bill of Rights) er i dag gældende, og det skyldes for en stor dels vedkommende kirkens og dens medlemmers vedholdenhed og indsats for at afsløre de omfattende overgreb, som skattevæsenet havde stået bag, samt deres krav om, at disse overgreb bringes til ophør. Gennem kirkens anvendelse af loven om offentlighed i forvaltningen blev misbrug og computerfejl i skattevæsenet afsløret, der kunne have resulteret i mere end 1 mia. dollars i forkerte skatteansættelser. Mange af de foranstaltninger, som kongressen igangsatte med hensyn til indkomstskattereformer, kan spores tilbage til scientologers banebrydende arbejde.

Vigtigst af alt har Scientology kirker siden 1993 fortsat med at bevise korrektheden af IRS beslutning om skattefritagelse gennem omfattende opsøgende arbejde i lokalsamfund samt de hjælpeprogrammer, som kirken støtter for at forbedre samfundet, vende samfundets forfald, afhjælpe stofmisbrug, informere unge og offentligheden om deres menneskerettigheder, fremme den sekulære moralkodeks, der blev skrevet af Hubbard, bekæmpe analfabetisme, yde katastrofehjælp, kæmpe for reformer for at komme overgreb til livs i det psykiske sundhedsområde, forbedre lokalsamfund, forbedre uddannelsesmetoder og andre velgørende aktiviteter.

DOWNLOAD HVIDBOG