Scientology kirken er officielt anerkendt som religion i Spanien. Den 31. oktober 2007 udstedte landsretten i Madrid en enstemmig afgørelse, der bekræftede religionsfrihed i Spanien ved at anerkende den nationale Scientology kirke i Spanien som en religiøs organisation, der er berettiget til alle goder og rettigheder, som tilfalder religioner, der optages i myndighedernes register over religiøse samfund.

Denne anerkendelse betød, at spanske scientologer ikke længere behøvede at kæmpe for deres ret til religionsfrihed. Den var en oprejsning for Scientology kirken i Spanien og markerede en ny begyndelse for alle spanske scientologer.

”Retten dømmer, at vi uden forbehold bør frikende
og dermed også frikender de tiltalte.”

I dag er der ingen spørgsmål om Scientologys juridiske status som en verdensreligion. Scientology er fuldt udviklet i sin teologi, religiøse udøvelse og organisering. Bredden og omfanget af religionen omfatter mere end 11.000 kirker, missioner og relaterede organisationer i lande over hele verden.

Skelsættende dom for religionsfriheden

Dommen om Scientology kirken er yderst vigtig af flere grunde. For det første anerkendte landsretten, at den nationale Scientology kirke i Spanien har juridisk status som ”religiøs gruppe” og anerkendte samtidig dens medlemmers fundamentale ret til at udøve og give udtryk for deres religionsfrihed.

For det andet besluttede landsretten efter at have undersøgt bevismaterialet i sagen, at der ikke var nogen problemer med hensyn til den offentlige ro og orden, og at kirken fulgte religiøse formål ifølge artikel 3.2 i den organiske lov om religionsfrihed.

For det tredje besluttede landsretten, at principperne om religionsfrihed og kriterierne for religiøs registrering, der blev udviklet og skabt af den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til brug overalt i Europa, og af den spanske forfatningsdomstol til brug i Spanien, skal gælde for Scientology kirken og religionen Scientology.

Landsretten undersøgte grundigt Scientology kirkens stiftelsesdokumenter, mål og formål og besluttede utvetydigt, at den nationale Scientology kirke i Spanien har ret til at blive registreret som en religion ifølge spansk lovgivning.

Mere specifikt dømte landsretten, at Scientology kirkens ret til at registrere sig som en religiøs organisation er en manifestation af retten til religionsfrihed og retten til en kollektiv udøvelse af religionen Scientology. En del af rettens konklusion var bekræftelsen af det følgende princip:

Registreringen af en religiøs enhed i registeret medfører først og fremmest anerkendelsen af dens juridiske status som en religiøs gruppe, dvs. identifikation og indlemmelse under lovens beskyttelse af en gruppe mennesker, der har til hensigt kollektivt at praktisere deres fundamentale religionsfrihed, som den er fastlagt i artikel 5.2 i den spanske lov om religionsfrihed.

Landsretten henviste også til beslutninger fra Europas Menneskerettighedsdomstol, navnlig Menneskerettighedsdomstolens enstemmige kendelse fra 5. april 2007 i Scientology kirken Moskva mod Rusland. Den kendelse bekræftede, at Scientology kirken er berettiget de rettigheder og den beskyttelse, som tilfalder alle religiøse organisationer i henhold til artikel 9 i den Europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (ECHR), som Spanien har underskrevet og ratificeret. I denne kendelse understregede Menneskerettighedsdomstolen de fundamentale principper for religionsfrihed og pluralisme og fastholdt scientologers religionsfrihed og ret til at samles i religiøst øjemed.

Beslutningen fra landsretten er yderst betydningsfuld, fordi den udgør en officiel anerkendelse af Scientology kirken som en religiøs organisation i Europa og i et af den Europæiske Unions medlemslande. Landsrettens beslutning påbyder, at scientologer og deres religiøse sammenslutninger kan nyde de samme rettigheder og privilegier som medlemmer af andre registrerede religiøse organisationer i Spanien.

Landsrettens henvisning til domstolskendelsen fra Strasbourg i Scientology kirken Moskva mod Rusland og dens beslutning om, at Scientology kirken er berettiget til at blive registreret som en religiøs organisation i Spanien, er bevis på, at de fundamentale principper for religionsfrihed, som blev fremhævet i den russiske sag, gælder i alle Europarådets 47 medlemslande, der har underskrevet og ratificeret ECHR. Landsrettens dom gør det klart, at Scientology kirken er berettiget til alle religionsfrihedens rettigheder, der er sikret gennem ECHR i alle lande, der har underskrevet og ratificeret konventionen.

Scientologys ret til registrering som en religiøs enhed er ”en manifestation af dens ret til religionsfrihed”

I sin beslutning, der underkendte justitsministeriets afslag på kirkens ansøgning om at blive registreret som en religiøs organisation, afgjorde landsretten, at Scientology kirken i Spanien havde ret til at blive registreret som en religiøs enhed, hvilket er ”en manifestation af dens ret til religionsfrihed”.

Den spanske domstol noterede, at denne ret til religionsfrihed er beskyttet ifølge artikel 16 i den spanske forfatning. Retten noterede også, at Scientology kirkens ansøgning om religiøs registrering var forbundet med fundamentale rettigheder, der ifølge med artikel 10.2 i landets forfatning skal fortolkes i overensstemmelse med den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Da den spanske domstol måtte holde sig til de grundlæggende internationale traktater om menneskerettighederne, henviste den i sin beslutning også til de centrale principper om religionsfrihed, der blev udviklet og stadfæstet af den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Retten konstaterede, at den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har erklæret, at retten til religionsfrihed, som beskyttes gennem artikel 9 i EMRK, ”udgør en af grundpillerne i demokratiske samfund”, og at denne frihed nødvendigvis er forbundet med at sikre religiøs pluralisme. Retten noterede også, at ”retten til religionsfrihed, som den forstås ifølge [EMRK], på enhver måde udelukker statens evaluering af en religiøs overbevisning eller dens måde at udtrykke sig på”. Landsretten bekendtgjorde også at ”pligten til at være neutral og upartisk er uforenelig med statens evaluering af denne overbevisnings legitimitet” ifølge artikel 9 i ECHR.

Landsretten lagde vægt på, at disse grundlæggende principper om religionsfrihed ”er blevet stadfæstet” i nylige kendelser fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, hvilket inkluderer kendelsen i Scientology kirken Moskva mod Rusland.

Den noterede derefter, at den spanske forfatningsdomstol i dens kendelse af 15. februar 2001 (46/01) etablerede kriterier for sager om religionsfriheden, hvor disse fundamentale principper skulle fortolkes ifølge dem, der blev udviklet af Menneskerettighedsdomstolen. Retten opsummerede disse kriterier, som følger:

  • Anerkendelse af en organisation som ”religiøs gruppe” som juridisk person samt deres ”grundlæggende rettighed til kollektiv udøvelse af religionsfriheden ifølge artikel 5.2 i den spanske lov om religionsfrihed”.
  • Den specificerede ”status” for en religiøs enhed, der tilkendes ved registrering i registeret er bred og har ikke til hensigt kun at anerkende en religiøs enheds legitimitet. Den beskytter også religionens konkrete manifestationer, som ”medlemmer af gruppen eller det registrerede samfund udøver som del af deres grundlæggende rettigheder” for at sikre, at de ”fremmes på en sådan måde at det tillader dem kollektiv udøvelse af religionsfriheden uden nogen som helst form for tvang, forhindringer eller forstyrrelser.”
  • Registreringsprocessen ”bemyndiger ikke staten” at handle på baggrund af evalueringer, om en religiøs overbevisning eller dens udtryksmåde overbevisninger er legitime.
  • Eftersom registrering er en essentiel manifestation af religionsfriheden, skal ethvert forsøg fra staten side på at begrænse den rettighed underlægges grundig granskning; i overensstemmelse hermed må de myndigheder, der er ansvarlige for registreringsprocessen, ikke udøve autoritet efter eget skøn for at afslå en registreringsansøgning, men dens handlinger ”er i stedet regulerede.”

Som del af at granske disse principper om den fundamentale religionsfrihed samt kriterierne for registrering af religioner, undersøgte retten beviser, der dokumenterede Scientologys religiøse grundlag og etablering i Spanien, dens religiøse mål og formål, dens religiøse aktiviteter og funktioner, de regler den fungerer ifølge og dens ledelse.

Ingen forstyrrelser af den offentlige orden

Desuden og i henhold til artikel 3.2 i den organiske lov om religionsfrihed undersøgte retten optegnelserne for at afgøre, om staten kunne påtvinge begrænsninger på kirkens ret til religionsfrihed grundet at den offentlige orden blev forstyrret eller at kirken var involveret i ikke-religiøse mål. Domstolen kunne ikke finde noget bevis for det ovenstående:

Den bekræftende konklusion, der taler for dens ansøgning som religiøs entitet, kommer sig af den klare formulering af foreningens vedtægter såvel som fra den doktrin og lære, der blev præsenteret for retten, samt det, at foreningen ligner andre, der med rette er blevet registreret i de officielle registre i lande med lignende love og kultur.

Baseret på disse kendelser ”erklærer retten, at [den nationale Scientology kirke i Spanien] har ret til at blive indlemmet i registeret over religiøse entiteter under justitsministeriet.”

Forgreninger: Fundamentale rettigheder der tilkommer registrerede grupper

Den spanske landsrets afgørelse om, at Scientology kirken skal behandles som en ”religiøs gruppe” med de rettigheder og den beskyttelse, som tilkommer sådanne grupper ifølge den Europæiske Menneskerettighedskonvention og den spanske forfatning er endnu en juridisk afgørelse, der anerkender, at Scientology kirken skal behandles på samme måde som andre religiøse organisationer, og at kirken og dens medlemmer er berettiget religionsfrihed, der beskyttes af internationale menneskerettighedstraktater og national lovgivning.

Det er også vigtigt at notere sig, at flere fundamentale rettigheder tilfalder religioner, der er behørigt registreret i Spanien. Den spanske forfatningsdomstols afgørelse af 15. februar 2001 opremsede nogle af goderne for registrerede religioner, herunder ”en respekt for kirkens trosbekendelse og dens religiøse udøvelse” af staten, bestemmelsen om ”krævet beskyttelse” af den religiøse udøvelse fra statens side og positiv særbehandling af staten vedrørende ”virkelig og effektiv håndhævelse” af Scientology kirkens og dens medlemmers religionsfrihed. Forfatningsdomstolen noterede også følgende:

  • Anerkendelse giver en religiøs organisation en særlig status, som kan ses i fuld uafhængighed i henhold til artikel 6.1 i den organiske lov om religioner, hvorved religiøse institutioner eller trosretninger ”kan oprette deres egne regler om organisering, interne vedtægter og regler for medarbejderne.” Denne selvbestemmelse omfatter også retten til at bestemme den struktur, institutionen indfører for at opfylde dens mål.
  • Anerkendelse medfører, at der skal udvises behørig respekt for sådanne organisationers religiøse overbevisning. Anerkendelse tilkender også særlig beskyttelse mod dem, der ”med vold truer, skaber optøjer, forhindrer, griber ind over for eller forstyrrer den religiøse trosretnings handlinger, funktioner, ceremonier eller manifestationer, der er opført i den offentlige registrering ifølge justitsministeriet [...]”
  • Anerkendelse betyder, at ”ægteskabeligt samtykke kan gives i den registrerede religiøse bekendelse ifølge de med staten aftalte betingelser eller i overensstemmelse med dens love,” således at borgerlig gyldighed tillægges enhver etableret religiøs vielse som specificeret i loven.
  • Registrering udgør et grundlag for vedtagelse af ”nødvendige foranstaltninger for yde religiøs hjælp i militæret, på hospitaler, indenfor sundhedsplejen, kriminalforsorgen og andre institutioner samt religiøs uddannelse ved offentlige undervisningscentre.”

Spanske eksperter er enige: Scientology er en verdensreligion

Landsrettens beslutning bekræfter den holdning, som Spaniens førende eksperter inden for komparativ religion, religionshistorie, religionsvidenskab og sociologi, som alle er enige om, at Scientology er en religion. Ansete spanske forskere, der har nået denne konklusion inkluderer Urbano Alonso Galan, dr.phil. og lic.theol. fra Pontificia Universidad Gregoriana og Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura (Scientology: En ægte religion), og Dionisio Llamazares Fernández, professor i kirkeret ved Universidad Complutense de Madrid (Estatuto jurídico de las confesiones religiosas de derecho común en el derecho español; Trosretningers juridiske status ifølge sædvaneret og spansk ret).

Dr. Galan, der er en af de førende religionsforskere i verden og har tjent som ordstyrer ved økumeniske kongresser afholdt af Vatikanet og har arbejdet med pave Johannes XXIII og pave Paul VI om religiøse spørgsmål, har i mange år studeret Scientology ved at læse de religiøse skrifter og overvære religiøse tjenester, ceremonier og dens udøvelse i adskillige lande. Han konkluderer:

Fra mit synspunkt som teolog og filosof, der har studeret Scientology religionen gennem dens skrifter og udøvelse, bekræfter jeg på det stærkeste, at Scientology er en religion i ordets fulde betydning. Det, man oplever, hvis man undersøger Scientologys tro og udøvelse, er et samfund af mennesker, der er forenet gennem et komplekst trossystem i deres søgen efter det uendelige og det hellige, som prøver at placere mennesket i sit korrekte forhold til det guddommelige.

De ledende spanske eksperters konklusion om, at Scientology er en religion ifølge de største spanske eksperter, afspejler den samme opfattelse, som førende eksperter fra andre lande rundt om i verden har. (Se Eksperter konkluderer: Scientology er en verdensreligion)

Scientology kirken er en verdensreligion, der i dag vokser i hele verden og i Spanien. Der er i øjeblikket tusinder af scientologer i Spanien, der praktiserer deres tro og tilbedelse i Scientology kirker, missioner og relaterede grupper over hele landet.

Konklusion

Den 31. oktober 2007 afgjorde landsretten i Madrid, at den nationale Scientology kirke i Spanien har ret til at blive registreret som en religiøs enhed. Dette bekræfter og stadfæster definitivt, hvad menneskerettighedseksperter, akademikere og talrige internationale og nationale domstole allerede er nået frem til: Scientology er en ægte religion, og kirken er et religiøst samfund, der er berettiget til alle menneskerettigheder og til den religionsfrihed, der tilkommer sådanne organisationer og deres medlemmer.

DOWNLOAD HVIDBOG