I oktober 1997 udstedte den italienske kassationsret, den højeste retsinstans i landet, en skelsættende dom, der anerkender Scientologys religiøse hensigter. I dag ser førende autoriteter og forskere denne beslutning fra Italiens højeste retsinstans som en skelsættende beslutning, der fastsætter vigtige standarder for definitionen af religion i hele Europa.

”[…] eftersom Scientology kirken er blevet anerkendt som en trosretning i USA, burde den være blevet anerkendt i Italien og dermed også have lov til at udøve sin tro og hverve nye medlemmer [...]”

Retten analyserede grundigt kriterierne for en religion og understregede myndighedernes pligt til ikke at begrænse religionsfriheden, og den konkluderede følgende:

Scientology er en ægte religion, hvis virksomhed uden undtagelse [er] karakteristisk for alle religiøse bevægelser.

Retten noterede sig, at religionsforskere konstaterer, at Scientology er en religion, hvis mål er ”frigørelse af menneskeånden gennem viden om den guddommelige ånd, der findes i hvert menneske”.

I dens beslutning drog retten en direkte parallel mellem Scientology kirkens religiøse udøvelse og finansieringsaktiviteter med den katolske kirkes og andre religioners:

De selv samme religioner, som ifølge appeldomstolens dommere burde have repræsenteret den ’almindelige tankegang’ hvad angår religion, har altid krævet bidrag af deres tilhængere, som i de religioners tidlige dage langt oversteg de symbolske bidrag som kræves i dag.

Kassationsretten analyserede grundigt kriterierne for en religion og konkluderede, at Scientology er en ægte religion. Retten afviste den definition for religion, som appeldomstolen havde brugt, og klargjorde, at den lavere retsinstans havde begået en fejl ved udelukkende at definere begrebet ud fra jødisk-kristne begreber:

Et system af doktriner baseret på antagelsen af eksistensen af et Højeste Væsen med en direkte forbindelse til mennesket, og som skal adlydes og beundres [...] En [sådan] definition af religion er i sig selv ikke fuldstændig, da den som påstået udelukkende angår Biblens religioner, og ud fra mange forskellige synspunkter er den derfor underkendt; den er baseret på ukorrekte filosofiske og samfundshistoriske antagelser.

Desuden ville den lavere domstols definition udelukke buddhisme, taoisme samt andre ”polyteistiske, shamanske eller animistiske religioner”. Kassationsretten konstaterede derfor, at denne restriktive definition faktisk var en overtrædelse af den italienske forfatning.

Kriterier der godtgør at Scientology passer på definitionen for religion

Retten sendte sagen tilbage til appelretsdomstolen til genovervejelse og gav samtidig detaljerede retningslinjer for de kriterier, der skal anvendes vedrørende Scientology som en religion. Kassationsretten pålagde appelretsdomstolen at tage italienske og andre udenlandske domme og kendelser vedrørende Scientology i betragtning, da disse ifølge retten er meget relevante. Desuden pålagde retten udtrykkeligt den lavere domstol til at inddrage ekspertudsagn samt synspunkter fra medlemmerne af Scientology kirken i Italien.

Eksperter betragter almindeligvis Scientology for at være en religion

Kassationsretten gav den lavere domstol instrukser om at undersøge religionsforskeres og eksperters synspunkter for at afgøre, om Scientology ”almindeligvis” betragtes for at være en religion og ignorere den brede offentligheds opfattelse. Det blev anført, at det er irrationelt at forlade sig på konsensus eller flertallets opfattelse for at afgøre, om en overbevisning er religiøs, da det ville resultere i, at religiøse minoriteter ikke ville få den beskyttelse, de har krav på. I stedet er der brug for ”en afgørelse baseret på en velgennemtænkt, rationel evaluering af de foreliggende elementer,” ikke noget der er baseret på ”intuition, indtryk, følelser og sindstilstande [...]”

Scientologys religiøsitet fremgår tydeligt af organisatoriske dokumenter

Kassationsretten konkluderede, at kirkens organisatoriske dokumenter er klare beviser på dens religiøse natur, eftersom disse dokumenter indeholder definitivt sprog vedrørende kirkens trosbekendelse og dens ultimative mål, at opnå viden om Gud, hvilket retten konstaterede er principper, som er fælles for mange religioner. Det, at kirkens organisatoriske dokumenter henviser til den ”videnskabelige” tilgang til Scientology principper og teknikker, betyder ikke, at den ikke hviler på et religiøst grundlag, for disse principper og teknikker har til hensigt at opnå et specifikt åndeligt mål. Retten pointerede, at kristne kirker stadig betragtes som religiøse, på trods af at Skt. Thomas Aquinas ”definerede teologi som en videnskab”.

Afvisning af falske beskyldninger mod kirken

Kassationsretten behandlede – og afviste – flere falske påstande om Scientology kirkens praksis med donationer. På samme måde som talrige domstole i andre lande, udover administrative instanser såsom USA’s Internal Revenue Service [USA’s skattevæsen], afviste den italienske kassationsret disse påstande om kommercialisme. Desuden konstaterede den, at der ikke fandtes noget belæg for de falske påstande.

Påstande fra frafaldne er ikke pålidelige

Retten afviste betændte og grove beskyldninger fra misfornøjede frafaldne på grundlag af, at de ikke troværdige vidner. Retten kritiserede appelretsdomstolen for ikke at have verificeret oplysningerne fra den slags individer og forvisse sig om grundene til deres afstandstagen fra Scientology. Desuden skulle domstolen have undersøgt, om deres udtalelser var fremsat under en retssag, hvor deres rigtighed kunne blive undersøgt og efterprøvet. Retten afviste vidneudsagnene fra de misfornøjede forhenværende medlemmer, da disse ifølge deres natur ikke er objektive og derfor er upålideligt vidnesbyrd.

Scientology donationer bruges udelukkende til religiøse formål

Retten fastslog, at det ville være ”ulogisk” at læse noget negativt fra interne direktiver, som instruerede visse medarbejdere til at ”indsamle penge” til kirken. Det er en grundlæggende kendsgerning i livet, at økonomiske midler er nødvendige for alle religiøse aktiviteter. Retten påpegede, at de finansielle direktiver ikke var del af Scientology religionens doktriner, og at de udgør en ubetydelig del af kirkens litteratur (de udgør kun et eller to ud af mere end otte tusinde direktiver), at de kun er henvendt til medarbejdere ansvarlige for kirkens økonomi (ikke til medlemmer eller endog medarbejdere generelt), og at direktiverne under alle omstændigheder foreskriver, at alle bidrag udelukkende skal bruges til kirkens religiøse formål.

Intet galt med Scientologys metoder til at få donationer

Kassationsretten afviste på samme måde, at myndighederne som bevisførelse havde brugt interne direktiver fra kirken, der opfordrede medarbejdere at bruge særlige teknikker til at få donationer ved at opfordre medlemmer til at købe bøger eller modtage religiøs service. Retten konstaterede, at direktiverne var henvendt til medarbejdere, der er ansvarlige for at fremme de pågældende religiøse materialer eller tjenester. Sådanne metoder, konstaterede retten, er langt blidere end for eksempel den katolske kirkes doktrin om bod, hvor den har overtalt troende til at gøre bod for deres synder og undgå Skærsilden gennem tvungen betaling for at få syndsforladelse.

Faste bidrag i Scientology er ikke usædvanligt for religioner

Retten pålagde, at kirkens praksis med at bede om faste bidrag for religiøse tjenester ikke burde belaste kirken, da denne metode for at skaffe sig økonomiske midler ikke er ualmindelig for religioner. Som retten konstaterede: ”[...] indtil for ikke så mange år siden var lignende lister, der var ligeså detaljerede og præcise, udstillet ved døren til sakristiet i adskillige katolske kirker; og under alle omstændigheder var lignende information tilgængelig fra de lokale præster, hvis man bad om disse tjenester [...]”

Scientology tjener et ikke-kommercielt, religiøst formål

Retten tillod ikke påstande om, at medarbejdere i kirken havde forenet sig for at drage økonomisk fordel fra kirkens aktiviteter. Sådanne påstande er ulogiske, eftersom alle midler forbliver indenfor kirken, og ingen enkeltpersoner havde ”nogen mulighed overhovedet – ikke engang i fremtiden – for at få andel i kirkens indkomst”.

Kriminelle anklager afvist: En dom til fordel for Scientology og religionsfriheden

Den italienske kassationsrets dom, der anerkendte Scientology, betød afslutningen af mere end et årtis religiøs undertrykkelse gennem forsøg på at stoppe religionen Scientology ved at kriminalisere dens udøvelse.

Den lange kriminalsag mod kirkens ledere var intet mindre end et angreb på berettigede og beskyttede religiøse rettigheder. I december 1986 udførte 450 carabinieri razziaer i hver eneste Scientology kirke og mission i landet, beslaglagde deres religiøse materialer og lukkede dem. I juni 1988 blev 26 scientologer arresteret og fængslet baseret på falske anklager. Under efterforskningen blev over 900 vidner indkaldt. Til slut blev 75 personer tiltalt.

Da sagen kom for retten i 1991, demonstrerede det overvældende og utvetydige bevis fra kirken og dens medlemmer, at Scientologys praksis ubestrideligt er af religiøs karakter. Som et resultat af de fremlagte beviser, dømte Milanos domstol til fordel for kirken, men da myndighederne appellerede sagen, gik den videre til den italienske kassationsret i to omgange.

Efter rettens skelsættende dom fra 1997 bekræftede appelretsdomstolen den tidligere domsfældelse fra Milanos domstol, der var til fordel for kirken og dens medlemmer, og sagen blev konkluderet med oprejsning til kirken og dens medlemmer.

Kassationsrettens anerkendelse mht. skattefritagelser

I 2001 bekræftede den italienske kassationsret igen, at Scientology har redelige religiøse hensigter. Kirken havde appelleret en beslutning fra skattekontoret i Milano, der opgjorde indkomstskat i årene 1982 og 1983. Milanos skatteret havde opretholdt skattekontorets opgørelse, og det same havde den regionale skatteret i Milano i april 1997. En appel blev indsendt til den italienske kassationsret, som afgav en kendelse den 22. oktober 2001.

Beslutningen fra kassationsrettens skattesektion ugyldiggjorde den regionale skatterets dom og beordrede en ny retssag, som skulle gennemgås af en anden afdeling af den regionale skatteret end den, der havde opretholdt opgørelserne. Kassationsretten påpegede, at den lavere retsinstans havde forsømt at tage højde for ”talrige og nu dominerende” retskilder, blandt andet kassationsretten selv, der bekræfter Scientologys og dens foreningers religiøse natur. Retten påpegede yderligere, at Scientology er betragtet som en religiøs organisation ikke kun i USA, men også i andre lande.

Scientology i Italien i dag

I dag trives religionen Scientology i Italien med mere end 100.000 scientologer og hundredvis af Scientology kirker, missioner og grupper over hele landet.

Scientology er fuldt udviklet i sin teologi, religiøse udøvelse og organisering. Religionens bredde og omfang inkluderer mere end 11.000 kirker, missioner og relaterede organisationer i 167 lande, der tjener millioner af medlemmers religiøse behov.

DOWNLOAD HVIDBOG