Scientologys status som verdensreligion bekræftet af Europas højeste domstol

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol udstedte en enstemmig og skelsættende kendelse den 5. april 2007 til fordel for Scientology, som stadfæster scientologers religionsfrihed og deres ret til at have religiøse foreninger i de 47 nationer, der har underskrevet og ratificeret Konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (ECHR), som Europarådet vedtog i 1950. Ved at afgøre sagen til fordel for Scientology kirken, bekræftede domstolen en vigtig mærkesag, som den Russiske Føderation har forpligtet sig til at opretholde, nemlig retten til religionsfrihed for ikke kun medlemmer af Scientology kirken, men dem fra alle religioner i Europa.

Menneskerettighedsdomstolen i sagen Scientology kirken Moskva mod Rusland (ansøgningsnr. 18147/02), omstødte Moskvas bystyres afslag på Scientology kirken i Moskvas ansøgning om indlemmelse i registret over religiøse organisationer. Domstolen konkluderede, at Rusland havde overtrådt Scientology kirkens rettigheder i henhold til artikel 11 i ECHR (retten til foreningsfrihed) ”set i lyset af artikel 9” (retten til religionsfrihed), i sit afslag på ansøgningen om at genregistrere Scientology kirken i Moskva.

Mere specifikt afgjorde Menneskerettighedsdomstolen, at myndighederne i Moskva ”ikke handlede i god tro og forsømte deres pligt for neutralitet og upartiskhed med hensyn til ansøgerens religiøse samfund”, ved at afslå at registrere Scientology kirken i Moskva. Retten tildelte endvidere kirken 10.000 euros for svig og smerte samt 15.000 euros i sagsomkostninger.

Denne sag er yderst betydningsfuld, da den bekræfter den Europæiske Menneskerettighedsdomstols syn på Scientology kirken som en religiøs organisation, der har de samme rettigheder som enhver anden religiøs organisation i henhold til den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol blev etableret for at have en instans, der kunne håndtere klager over medlemslandende mht. overtrædelser af Konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, der blev vedtaget af Europarådet i 1950. Domstolen ligger i Strasbourg i Frankrig, og har domsmyndighed i 47 europæiske lande og tjener mere end 800 millioner indbyggere, hvilket gør den til en af de vigtigste internationale domstole.

Domstolens opgave er at håndhæve Konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder ved at høre klager over medlemslandenes menneskerettighedsovertrædelser, som bringes for retten af enten andre medlemslande eller enkeltpersoner. Staterne har forpligtet sig til at overholde den endelige dom i alle sager, som de er parter i, ifølge artikel 46 i konventionen. Domstolens endelige dom sendes til ministerkomitéen, som fører tilsyn med dens udførelse.

Domstolens beslutninger påvirker ikke kun det land, som optræder i kendelsen, men den sætter også retslig præcedens i alle 47 medlemslande. Dommen om Scientology kirken Moskva og udlægningen af Scientology kirken som et ”religiøst samfund” med hele rækken af fundamentale menneskerettigheder, der tilkommer sådanne samfund, har derfor direkte anvendelse og etablerer en vigtig og juridisk præcedens for hele Europa og alle domstolens medlemslande.

Scientology kirken Moskva er en religiøs forening og blev officielt registreret som sådan i januar 1994. Den 1. oktober 1997 trådte en ny lov om samvittighedsfrihed og religiøse sammenslutninger (religionsloven) i kraft i Rusland, der krævede, at alle religiøse foreninger, der tidligere havde haft status som juridisk person, skulle bringe deres vedtægter i overensstemmelse med den nye religionslov og på ny ansøge justitsministeriet om registrering før 31. december 2000. Hvis kirken ikke opnåede genregistrering inden tidsfristen, ville det være muligt for en domstol at beordre dens opløsning.

Scientology kirken Moskva ansøgte derfor elleve gange om genregistrering til justitsministeriet i Moskva mellem august 1998 og maj 2005. Hver eneste ansøgning blev afvist.

De vilkårlige afslag på ansøgningen om registrering af kirken i Moskva ifølge religionsloven, bragte dens status som juridisk person i fare. Konsekvenserne ved ikke at være registreret som religiøs organisation inden for lovens rammer var ekstreme for kirken og dens medlemmer. Kirkens og dens medlemmers rettigheder, der var afgørende for udførelse af andre end de mest grundlæggende religiøse aktiviteter var i fare. Disse omfattede retten til at anskaffe, importere og distribuere religiøs litteratur, evnen til at udføre velgørende aktiviteter, retten til at eje religiøse bygninger, ret til at eje og lede uddannelsesinstitutioner (herunder institutioner til uddannelse i religionen) samt retten til at invitere udenlandske statsborgere til at prædike og udføre religiøse tjenester.  

Derfor lagde Scientology kirken Moskva sag an ved distriktsdomstolen, som den vandt. Retten gjorde det klart i sine kendelser, at myndighederne bevidst havde brugt forskellige undskyldninger for at undgå, at kirken blev registreret. Myndighederne undlod stadig at følge domstolens krav, og efter endnu to års tovtrækkeri ved domstolene, anmodede kirken i 2002 den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om at høre sagen om de russiske myndigheders diskrimination og overtrædelse af menneskerettighederne.

Specifikke dele af domstolens kendelse

Da dommen til fordel for Scientology kirken Moskva blev afsagt, henviste domstolen til etableret retspraksis – at tanke-, samvittigheds- og religionsfriheden, der er bestemt i artikel 9 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention, er et af grundelementerne i et demokratisk samfund. I religiøst henseende er dette en af de vigtigste faktorer i det, der udgør troendes identitet og deres opfattelse af livet, men det er også en værdifuld tilgang for ateister, agnostikere, skeptikere og de neutralt indstillede. Den dyrekøbte pluralisme, som er uløseligt forbundet med et demokratisk samfund og har taget flere hundrede år at etablere, beror på denne faktor.

Dette uindskrænkede syn på sagen stemmer overens med domstolens anvendelse af Europarådets fundamentale menneskerettighedspolitik i sager vedrørende religionsfriheden – ”behovet for at sikre religiøs pluralisme, en uundværlig bestanddel af forestillingen om et demokratisk samfund”. På samme måde har domstolen understreget vigtigheden af ”pluralisme, tolerance og antagelsen af et stort perspektiv, for uden dem kan man ikke have et demokratisk samfund”. Eftersom religiøse entiteter eksisterer som organiserede strukturer, har domstolen betonet, at ”den autonome eksistens af religiøse samfund er en nødvendig for pluralismen i et demokratisk samfund og er derfor et spørgsmål, der udgør selve kernen af den beskyttelse, som artikel 9 yder”.

I sin afgørelse gjorde domstolen det det klart, at disse principper nødvendigvis skal gælde for Scientology kirken, og at det vil være en overtrædelse af retningslinjerne om ”sand religiøs pluralisme” og resultere i vilkårligheder og urimelig diskriminering at behandle Scientology kirken anderledes end alle andre religiøse samfund. Domstolen bekræftede dernæst religiøse samfunds – og Scientology kirkens – ret til at være fri for myndigheders vilkårlige indgreb.

Domstolen afsluttede sin kendelse med dette:

Ifølge domstolens konstatering ovenfor, at begrundelserne for Moskvas justitsdepartments afslag, som blev understøttet af Moskvas domstole, med hensyn til fornyet registrering af ansøgerens afdeling ikke havde noget juridisk grundlag, kan man slutte, at da myndighederne i Moskva afviste registreringsansøgningen fra Scientology kirken i Moskva, handlede de ikke i god tro og forsømte deres pligt angående neutralitet og upartiskhed med hensyn til ansøgerens religiøse samfund. I lyset af det foregående anser domstolen, at myndighederne ikke var berettiget i at gribe ind i ansøgerens ret til religions- og foreningsfrihed. Hermed er artikel 11 i konventionen set i lyset af artikel 9 blevet overtrådt.

Andre kendelser til fordel for Scientology fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Kimlya og andre mod Rusland

Den 1. oktober 2009 kom den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med en anden afgørelse i en sag om Scientology kirken, der beskytter religionsfriheden, Kimlya og andre mod Rusland (ansøgningsnr. 76836/01 og 32782/03). Domstolens kendelse var enstemmig til fordel for to religiøse grupper i Rusland, og den dømte, at de havde ret til at blive registreret som religiøse organisationer ifølge russisk lov. Den afgørelse bestemte, at disse grupper og stifterne af Scientology kirken i Surgut og Scientology kirken i Niznekamsk har ret til religionsfrihed og foreningsfrihed ifølge artikel 9 og 11 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

I sin afgørelse sagde domstolen, at den havde ”konstateret, at ansøgerne ikke var i stand til at opnå anerkendelse og således ikke effektivt kunne nyde godt af deres ret til religionsfrihed og til forsamling i en organisatorisk struktur. Den første ansøger kunne ikke få Scientology gruppen registreret som en ikke-religiøs juridisk enhed, fordi de russiske myndigheder betragtede den som et religiøst samfund. Ansøgningerne om registrering som en religiøs organisation fra den første og anden ansøger som stifterne af deres respektive grupper, samt på vegne af den tredje ansøger, blev afslået med henvisning til, at grupperne ikke havde eksisteret længe nok. Begrænset status som religiøs gruppe, som de kvalificerede til, og som den tredje ansøger havde fået, ville ikke give dem praktiske eller effektive fordele, da grupper med denne status ikke kan eksistere som juridisk person, ikke har ret til at eje fast ejendom, og den gav dem ikke juridisk kapacitet til at beskytte medlemmernes interesser, i tillæg til at denne status hindrede dem i at udøve grundlæggende religiøse funktioner. Derfor konkluderer domstolen, at ansøgerens rettigheder i henhold til artikel 9 fortolket i lyset af artikel 11 er blevet overtrådt.”

Scientology kirken Skt. Petersborg og andre mod Rusland

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tog igen de russiske myndigheders afslag ifølge religionsloven fra 1997 op, da myndighederne havde afslået en ansøgning fra en religiøs Scientology gruppe. Dette var i sagen Scientology kirken Skt. Petersborg og andre mod Rusland (ansøgningsnr. 47191/06). Scientology gruppen i Skt. Petersborg havde fået afslag på registrering ifølge religionsloven, da de ikke havde eksisteret i 15 år før ansøgningen, som religionsloven fra 1997 foreskriver.

Med henvisning til den Europæiske Menneskerettighedsdomstols kendelse om Scientologys religiøse grupper i Kimlya-sagen bestemte domstolen, at de religiøse gruppers begrænsede status, som hindrede deres registrering ifølge religionsloven fra 1997, ”ikke tillod sådanne gruppers medlemmer at nyde godt fra deres ret til religionsfrihed, hvilket således gør denne rettighed illusorisk og teoretisk i stedet for praktisk og faktisk.” I overensstemmelse hermed fandt domstolen, at de russiske myndigheders afslag på at registrere den religiøse Scientology gruppe som en religiøs organisation faktisk var et indgreb i dens ret til religionsfrihed, som garanteres af artikel 9 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention fortolket i lyset af retten til foreningsfrihed, der er sikret ifølge artikel 11 i den samme konvention.

Sammen med afgørelsen i Scientology kirken Moskva mod Rusland understreger disse afgørelser, at Scientology religionen og religiøse Scientology organisationer har ret til de samme rettigheder og den samme beskyttelse som andre religioner og religiøse organisationer i henhold til de internationale menneskerettighedstraktater såsom den Europæiske Menneskerettighedskonvention, OSCE’s Helsinki-slutakt og FN’s internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder.

Konklusion

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser i disse tre sager, der kræver myndighedernes registrering af fire religiøse Scientology grupper som religiøse organisationer, bekræfter og stadfæster definitivt, hvad menneskerettighedseksperter, akademikere og talrige internationale og nationale domstole allerede er nået frem til: Scientology kirken er et religiøst samfund, der er berettiget til alle menneskerettigheder og til den religionsfrihed, der tilkommer sådanne organisationer og deres medlemmer. Myndigheders forsøg på at behandle en Scientology kirke på anden vis kan ikke stå for en nærmere prøvelse.

Disse domme fra den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er skelsættende beslutninger, der har indflydelse på religionsfriheden i hele Europa. Beslutningerne har betydning for de eksisterende og aktive trosretningers religiøse rettigheder i alle 47 lande, som gennem Europarådet har tilsluttet sig den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

DOWNLOAD HVIDBOG