Den australske højesterets dom om Scientology religionen i Church of New Faith v. Commissioner of Payroll Tax (1983) er anerkendt som en skelsættende retsafgørelse. Den er normgivende for definitionen af religion og religiøse velgørenhedsorganisationer i både Australien og New Zealand og endda i resten af Commonwealth.*

Højesteret afgjorde følgende:

Scientology kirken har bevist sin religiøse natur, og dette er hævet over enhver rimelig tvivl. Den konklusion, at det er en religiøs institution, der er berettiget til skattefritagelse, er uomtvistelig.

Højesteretten kendte ikke kun, at Scientology er en religion, men gjorde det på grundlag af en definition af religion, der omfatter læren fra alle trosretninger, der er blevet tildelt status som religion. Den australske højesteret vedtog følgende definition af religion:

Tro på et overnaturligt væsen, ting eller princip; og tilslutning til samt overholdelse af forskrifter for opførsel som del af at udøve den tro.

I oktober 1983 dømte den australske højesteret, at Scientology er en religion og ”[...] den konklusion, at det er en religiøs institution, der er berettiget til skattefritagelse, er uomtvistelig.”

Denne dom er internationalt anerkendt. I dag er den australske højesterets kendelse vedrørende Scientology grundlaget for at afgøre religionsspørgsmålet for så vidt angår den australske lov om velgørende organisationer. De australske myndigheders undersøgelse af definition på velgørende og relaterede organisationer, der blev udgivet i 2001 – 18 år efter højesterets kendelse – anfører dette om denne afgørelse:

Det mest autoritative eksempel på, hvad der udgør en religion […] Højesteretten fandt, at Scientology er en religion. Sagen med Scientology giver den bedste belysning af spørgsmålet om den aktuelle tilgang til betydningen af en religion.

Commonwealths accept af højesterets afgørelse

Den australske højesterets afgørelse er med rette blevet givet stor vægt i Commonwealth-lande. I en sag i New Zealands højesteret, der blev hørt og afgjort kort tid efter den australske højesterets dom (Centrepoint Community Growth Trust v. Commissioner, 1985), indførte denne den australske retssags udlægning af en religion. New Zealands skattemyndigheder fulgte ligeledes den australske højesterets beslutningsgrundlag for at fastslå, om Scientology kirken ”opfylder kravet om udelukkende at være velgørende i sin natur ved at fremme religion” og ”opfylder kravet at være til gavn for offentligheden”.

New Zealands skattemyndigheder skrev i deres rapport fra Policy Advice Division fra juni 2001 om Indkomstskat og velgørenhed: en diskussion om beskatningsspørgsmål i forbindelse med velgørende og non-profit entiteter:

Angående udbredelse af en religion, gøres der i retspraksis ikke forskel mellem en religion og en anden, eller en sekt og en anden, så udbredelse af enhver religiøs doktrin kunne betragtes som velgørende [...] For så vidt angår loven, er kriteriet for en religion troen på et overnaturligt væsen, ting eller princip og tilslutning til visse forskrifter for opførsel som del af at udøve den tro. (2001 årsrapport, kapitel 3.15)

I februar 2005 bestemte Lords of Appeal i Overhuset i England i søgsmålet Secretary of State for Education and Employment and others (Respondents) ex parte Williamson (Appellant) and others at forlade sig på den australske dom om Scientology i det, der blev anset for at være en ”belysende” sag for spørgsmål om definitionen på religion:

Domstole i forskellige jurisdiktioner har ved flere lejligheder været nødt til at forsøge [at fastsætte en definition på religion], ofte i forbindelse med undtagelse eller fritagelse for afgifter og skatter, og har næsten altid kommenteret om de medfølgende vanskeligheder. To belysende eksempler er kendelsen fra dommer Dillon i In re South Place Ethical Society [1980] 1 WLR 1565 samt Australiens højesterets dom i Church of the New Faith v. Commissioner of Pay-Roll Tax (Victoria) (1983) 154 CLR 120. Begge omfatter en værdifuld gennemgang af tidligere domme. Praksis er i retning af en ”nyere og mere omfattende tolkning” af religion (hvilket ikke er overraskende i en tid med mere og mere multikulturelle samfund og større respekt for menneskerettighederne). (Dommerne Wilson og Deane i sagen med Church of New Faith s. 174 kommenterer om en lignende tendens i retspraksis i de Forenede Stater).

Mange eksperter og forskere indenfor området religion har godkendt definitionen på religion fra højesteretssagen om Scientology i Australien, fordi den er bred nok til at omfatte alle religioner i overensstemmelse med internationale standarder og international lov. [Se Scientology er en sand verdensreligion: eksperter er enige.]

FN’s menneskerettighedsnormer

En sådan bred definition af religion er i overensstemmelse med normerne, som de Forenede Nationers menneskerettighedskomité har udtrykt. I dens generelle kommentar nr. 22 om Artikel 18 i den Internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som garanterer tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, konkluderede menneskerettighedskomitéen som følger:

Udtrykkene ”tro” og ”religion” skal fortolkes bredt. Artikel 18 er ikke begrænset i sin anvendelse til traditionelle religioner eller til religioner og trosretninger som klassificeres som institutioner, ej heller til sædvaner, der ligner dem fra traditionelle religioner. Komitéen ser derfor med bekymring på enhver tendens til at diskriminere mod nogen religion eller tro uanset anledningen, hvilket inkluderer, at de skulle være nyetablerede eller repræsentere religiøse minoriteter, der kunne blive genstand for fjendtligheder fra fremherskende religiøse samfund.

Den australske højesterets anerkendelse af Scientology er meget betydningsfuld i lyset af den religiøse forfølgelse, som scientologer var udsat for i Australien i 1960’erne og 1970’erne.

Anderson-undersøgelse: undertrykkelse af religionsfriheden i Australien

Højesterets bestemmelse er betydningsfuld, ikke kun på grund af dens værdi som præcedens om religion og lovgivning over hele verden, men også fordi der var udbredt officiel chikane af Scientology religionen var i de australske delstater mindre end 20 år før kendelsen.

I 1963 igangsatte myndighederne i delstaten Victoria en toårig undersøgelse (kendt som Anderson-undersøgelsen) af Scientology, efter den havde modtaget opdigtet information fra udenlandske kilder. På trods af 151 indkaldte vidner og indsamling af mere end 9.000 dokumenter, fandt man intet bevis på, at Scientology eller scientologer havde brudt loven eller handlet forkert. Myndighederne lod sig ikke desto mindre ikke stoppe og nægtede at lade fakta stå i vejen for dens dagsorden. Derfor blev en lov vedtaget i staten ved slutningen af 1965, der stærkt begrænsede scientologernes religionsfrihed i delstaten Victoria. Et sådan lovforslag blev også introduceret og vedtaget som lov i South Australia og Western Australia.

Da disse drakoniske love trådte i kraft, blev Scientology kirken og scientologer i Australien udsat for barske og undertrykkende tiltag fra staten, hvilket beløb sig til alvorlig religionsforfølgelse. Man udførte razziaer på scientologers hjem og beslaglagde religiøse Scientology skrifter og andre religiøse genstande.

Både undersøgelsen og den efterfølgende lovgivning blev så pinlige for myndighederne, at den tidligere australske senator og vicepremierminister i Western Australia, Herbert Graham, rejste til USA i 1976 for at benytte Scientology kirkens internationale bededag til at undskylde over for alle kirkens medlemmer. Han sagde blandt andet, at forbuddet mod Scientology var den ”mørkeste dag i Western Australias politiske historie”.

Da der ingen beviser fandtes til at understøtte tiltagene, var kirken i løbet af de næste to årtier i stand til at få ophævet de diskriminerende bestemmelser: Som det første fik kirkens præster i 1973 lov til at forrette vielser ifølge den australske ægteskabslov, og ti år senere, i 1982, opgav Victorias regering den uholdbare lov og omstødte tiltagene fra 1965, hvilket betød, at alle scientologer fik genoprettet deres religionsfrihed og grundlæggende menneskerettigheder.

Med højesterettens kendelse fra 1983 er kirkens retmæssige plads i det australske samfund blevet fuldt legaliseret.

Scientology kirken i Australien i dag: en voksende religion

I dag trives Scientology religionen i Australien, og der er Scientology kirker, missioner og grupper i alle landets delstater samt flere tusind scientologer.


* Commonwealth: (tidligere British Commonwealth) er en frivillig sammenslutning af 53 selvstændige stater, hvoraf de fleste førhen var del af det Britiske Imperium.
DOWNLOAD HVIDBOG