III.
EN ANALYSE AF SCIENTOLOGY
SOM EN RELIGIØS ORGANISATION

III.I. Scientology opfylder definitionen på enhver religiøs tradition

Mange akademikere på området for religiøse studier definerer religion på rent funktionelle præmisser. Måske er de to mest accepterede akademiske definitioner af religion i denne retning filosof Paul Tillichs beskrivelse af religion, som ”den tingenes tilstand forstået gennem en yderste medfølelse” og historiker Frederick J. Strengs beskrivelse af religion som ”et middel til endelig transformation”. For sådanne tilgange kan ethvert foretagende, der opfylder alle andre interesser som indledende eller nogen kraft, som i bund og grund forandrer en person, dybest set betragtes som religiøs i betydning og formål. Disse funktionelle tilgange til den akademiske definition på religion er ret lig den juridiske definition på religion, der er fremsat i Seeger mod De Forenede Stater, 380 (1965), der foreskriver, at ”religiøs uddannelse og anskuelse omfatter og gælder for de oprigtige og meningsfulde anskuelser, som indtager en plads i livet parallelt til det, der udfyldes af den ortodokse tro på et højeste væsen”.

Selvom jeg forstår den akademiske gavn og juridiske rigtighed i sådanne funktionelle tilgange til religion, er mine formål som akademiker bedre tjent med en noget snævrere definition på religion. I stil med mange andre akademikeres tilgang inden for religiøse studier definerer jeg religion uafhængigt som ethvert system af anskuelser og praksisser, der påstår at samordne enkeltpersoner og fællesskaber med den transcendente grund for deres eksistens. Alle elementer i denne definition er vigtige, fordi de peger på vigtige og uundværlige aspekter af hver organiseret, religiøs tradition. Enhver religion er et system af anskuelser og praksisser. En religion tilvejebringer både en måde at forstå og engagere sig i verden i al dens mystik og betydning. Hver religion nærer og støtter enkeltpersoner og fællesskaber. En religion bringer individet i sammenhæng med et fællesskab af ligesindede og personer med lignende opførsel. Hver religion er vigtigst af alt rodfæstet i en transcendent grund. Med ”transcendent grund” henviser jeg til det skel, religioner typisk trækker mellem den almindelige verden og det særlige væsen eller den kraft, der forener og fuldender den ordinære verden. Religioner taler ofte om denne transcendente grund som det Hellige, det Guddommelige eller det Uendelige, mens de tildeler det sådanne navne som Gud, Allah eller Brahma. Men hvordan det end navngives og forklares, bekræfter hver religion en ultimativ virkelighed, som besvarer menneskets liv-og-død-spørgsmål om eksistensen. Det særlige kendetegn for alle religioner er et forhold til denne ultimative virkelighed.

Der hersker ingen tvivl om, at Scientology opfylder både de funktionelle og juridiske definitioner på religion som ”en tilstand af yderste medfølelse” eller som ”et middel til endelig transformation”. Men Scientology opfylder lige så sikkert den mere snævre akademiske definition på religion, jeg har fremsat. Scientology frembyder et system af anskuelser og praksisser, der påstår at samordne både enkeltpersoner og fællesskaber med den transcendente grund for al eksistens. Scientology opfylder mere præcist den ufravigelige betingelsestest for enhver religion, eftersom den bekræfter virkeligheden af en transcendent grund for menneskelig eksistens og forstår denne transcendente grund på en fuldt ud åndelig måde.

Scientologer ser menneskelivet besluttet på overlevelse på alle otte dynamikker eller formål. De fremstiller disse otte interaktive dynamikker som koncentriske cirkler, hvor den første dynamik med individuel eksistens efterhånden omgives og støttes af mere omfattende dynamikker for fælles og åndelig eksistens.

Scientologer ser menneskelivet besluttet på overlevelse på alle otte dynamikker eller formål. De fremstiller disse otte interaktive dynamikker som koncentriske cirkler, hvor den første dynamik med individuel eksistens efterhånden omgives og støttes af mere omfattende dynamikker for fælles og åndelig eksistens. Eksistens på tværs af hver dynamik tager således del i og peger i retning af livets endelige, åndelige oprindelse og skæbne. Den første dynamik er tilskyndelsen til overlevelse gennem individuel eksistens; den anden dynamik i retning af overlevelse gennem familieliv; den tredje dynamik gennem grupper; den fjerde dynamik i retning af overlevelse gennem menneskeheden; den femte dynamik i retning af overlevelse gennem alle livsformer; den sjette dynamik i retning af overlevelse gennem det fysiske univers; den syvende dynamik i retning af overlevelse gennem det åndelige univers, og den ottende dynamik i retning af overlevelse gennem et Højeste Væsen eller som Uendelighed. Selvom de seks første dynamikker primært drejer sig om åndeligt velbefindende i den dagligdags verden, forbinder den syvende og ottende dynamik disse planer med dagligdags eksistens til åndelige virkelighedsdimensioner, der i væsentlig grad overskrider dagligdagens fysiske og sociale verdens grænser.

Scientologys syvende dynamik bekræfter en åndelig dimension i eksistensen, som i væsentlig grad overskrider den fysiske krop og den materielle verden. Som sådan har dette syn på mennesket som et åndeligt væsen slægtskab med hinduismens udødelige Atman og kristendommens udødelige sjæl. For Scientology er den virkelige person ikke kroppen, langt mindre de ting der bruges til at smykke og forlænge kropsligt liv. Den virkelige person er ifølge sagens natur et godt, åndeligt væsen, der bruger den fysiske krop og den materielle verden. Scientologer kalder dette udødelige væsen ”thetanen”. Ideelt set har thetanen, når den fuldt ud er i operation, ubegrænsede evner, hvad angår viden og kraft. Men thetanen kan ikke fuldt og frit operere ”som årsag” på denne måde, før den er blevet befriet fra de mentale blokeringer og deres skadelige fysiske og psykologiske bivirkninger, som har hobet sig op igennem mange tidligere livstider med legemlig eksistens. Disse mentale blokeringer, som af scientologer kaldes engrammer, skal slettes, før thetanen kan genvinde sin kreative kraft og visdom. Denne proces med at slette engrammer, som i Scientology kaldes clearing, er blevet opdaget og perfektioneret af Hubbard i den åndelige helbredelsesteknologi Dianetics og den anvendte, religiøse filosofi Scientology.

Scientologys ottende dynamik bekræfter en åndelig sammenhæng i livet, som i væsentlig grad overskrider det empiriske selv og det fysiske univers. Scientologer er tilbageholdende med at gøre krav på fuldstændig teknologisk kontrol og filosofisk forståelse af dette højeste åndelige niveau. Men en sådan utilbøjelighed har en lang og ærefuld plads i verdens religioner. Oldtidens jødiske skribent vovede af ærefrygt ikke at skrive Guds navn før sit ”ære være Guds manifestation”. Middelalderens kristne teolog talte kun om Gud gennem ”benægtelsens vej” i anerkendelse af Guds transcendente Andenhed. Den gamle kinesiske vismand insisterede på, at ”Tao, som man kan forestille sig, ikke er den virkelige Tao”. Middelalderens indiske mystiker henvendte sig til den Højeste Virkelighed som ”Ham foran hvem, alle ord viger tilbage”. Scientology ekkoer denne samme hævdvundne, religiøse beskedenhed, når den tydeligt bekræfter, men ikke fuldt ud forklarer, at personer i sidste instans overlever ”gennem et Højeste Væsen” eller ”som uendelighed”.

III.II. Scientology forfølger målene
for enhver religiøs søgen

Hver religion er en søgen efter frelse. Behovet for en religion vokser ganske rigtigt i første omgang ud af en erkendelse af, at ting ikke er rigtige i menneskets verden. Hvert menneske lever under en dødsdom, der truer med at knuse alt. Kulturelle idealer og sociale institutioner kan forbedre individets væren og værd, men ikke universelt og evigt. De grunde, mennesker går ind for, slår alle fejl. De imperier, som mennesker opbygger, synker alle i grus. Men hver eneste religion lover en vej gennem eller rundt om uordenen og ødelæggelsen, som ser ud til at hjemsøge hele menneskelivet. Verdens religioner adskiller sig fra hinanden ved hvilken ”vej”, om det er et personligt eller et fælles foretagende, en menneskelig eller en guddommelig bedrift, en jordisk eller en himmelsk belønning. Men hver eneste religion lover frelse fra død og over døden for alle de, der lærer de åndelige lektioner og mestrer livets åndelige discipliner.

Frelse er ikke begrænset til en endelig triumf over døden i en anden verden eller fremtidige liv. Religioner tilbyder frelse fra den mentale forvirring, fysiske kval og det moralske kaos, der forstyrrer menneskets liv i denne verden og dette liv. Religioner lover typisk kraften og tilvejebringer midlerne til at klare alle de marginale situationer i livet. Religioner tilbyder styrke og trøst til personer, der er bragt til det yderste af deres analytiske formåen, fysiske udholdenhed og moralske indsigt. Religioner er kort fortalt bygget til at bære ”spidsbelastninger” i menneskelig forvirring, lidelse og forkvaklethed.

Som andre religioner lover Scientology ikke kun en løsning på døden, men tilvejebringer også en måde til at overvinde menneskelig forvirring, lidelse og forkvaklethed. ... For scientologer er disse problemer, der plager menneskeracen, ultimativt åndelige snarere end blot fysiske eller mentale.

Som andre religioner lover Scientology ikke kun en løsning på døden, men tilvejebringer også en måde til at overvinde menneskelig forvirring, lidelse og forkvaklethed. En standarddefinition på Scientology, der dukker op på forsatsbladet i de fleste af dets publikationer, behandler disse tre ultimative trusler mod trivsel: ”Scientology er en anvendt, religiøs filosofi og teknologi til at løse åndens, livets og tankens problemer.” For scientologer er disse problemer, der plager menneskeracen, ultimativt åndelige snarere end blot fysiske eller mentale. Der er en underliggende fejl hos ånden eller mere korrekt hos thetanen, som svækker kroppen og formørker sindet. Men Scientology lover en måde at frigøre thetanen fra de ubevidste erindringer om de katastrofer, den har lidt i tidligere livstider, og de svækkelser, den har lidt i denne livstid, som fordunkler dens bevidsthed og lammer dens evner. Således stræber Scientology efter det personlige mål at cleare det menneskelige sind, krop og ånd for alle aberrationer.

Som andre religioner er Scientology en søgen efter frelse, der omfatter livet i en ”verden”, der skal komme, såvel som livet i denne verden. Scientologys søgen efter frelse koncentreres i processen åndelig vejledning kaldet auditering – en proces som har ligheder med vestlig konfessionel og østlige meditative teknikker. Auditering både rengør og koncentrerer thetanens indre liv. De første stadier af auditering har primært at gøre med personens åndelige dynamikker, familie, sociale og historiske liv og er udformet til at frembringe raske og glade mennesker. De efterfølgende trin i auditering gør den enkeltes åndelige bevidsthed og evne dybere og frigør til sidst thetanen fra al afhængighed af den fysiske krop og det materielle univers. Scientology holder kort fortalt ved løftet om lykke i dette liv og udødelighed for alle de, der krydser dens ”Bro til Fuldkommen Frihed”.

Afslutningsvis begrænser scientologer ikke løfterne om åndeligt velbefindende opnået gennem clearing til det isolerede individ. Det ultimative formål med den åndelige auditeringsteknik er at ”cleare planeten” og derved skabe en åndelig tilstand af universel menneskekærlighed og bestandig fred. I auditering påstår Scientology at have den ”åndelige teknologi” til fjernelse af de underliggende, åndelige årsager til al fjendtlighed og fordom, alle uligheder og uretfærdighed, al krigsførelse og udnyttelse. Kun når planeten således er clearet, vil mennesket opnå en ”civilisation uden sindssyge, uden kriminelle og uden krig”.

III.III. Scientology viser dimensionerne i enhver religiøs gruppe

Som ovennævnte afhandling viser, er religion ikke blot et privat anliggende. Religion er et socialt og historisk fænomen til trods for den kendsgerning, at religioner tager imod deres fremgang og finder deres hjem i det menneskelige hjerte. Individuel religiøs oplevelse vokser ud af en religiøs gruppe, som bevarer og kommunikerer religionen fra person til person og fra generation til generation. Alle religiøse grupper er som sådan organiseret omkring fire særskilte og indbyrdes forbundne dimensioner. Idet de afspejler den kendsgerning, at en religiøs tradition har teoretiske og praktiske såvel som individuelle og sociale aspekter, er religiøse grupper struktureret som et system af religiøse anskuelser, religiøse praksisser, religiøse institutioner og religiøse lederskikkelser.

Ligesom alle religioner bekræfter Scientology en markant grundstamme af religiøse anskuelser. Individuelle scientologer assimilerer disse overbevisninger gennem omfattende individuelle og gruppestudier af de filosofiske, tekniske, etiske samt skrifter vedrørende credoer af L. Ron Hubbard. Disse skrifter tilvejebringer så sandelig den autoritative kilde til Scientologys religiøse anskuelser. Hubbards skrifter fungerer således som hellige skrifter, der bærer samme autoritative kraft for Scientology som Bibelen gør for kristne, Toraen for jøder, Koranen for muslimer, Mormons Bog for Jesu Kristi Kirke af De Sidste Dages Hellige eller Videnskab og Sundhed med Nøglerne til Skrifterne for Christian Science Church. Som sådan betragtes Hubbard som grundlæggeren af Scientology på en lignende måde, som Muhamed betragtes som grundlæggeren af islam eller Joseph Smith betragtes som grundlæggeren af mormonisme.

Scientology bekræfter en markant grundstamme af religiøse anskuelser. Individuelle scientologer assimilerer disse overbevisninger gennem omfattende individuelle og gruppestudier af de filosofiske, tekniske, etiske samt skrifter vedrørende credoer af L. Ron Hubbard.

Som andre religioner viderefører Scientology en markant samling af religiøse praksisser. Scientologer højtideligholder ritualerne for ægteskab, dåb og begravelse ifølge Scientology Kirkens ceremonier. Men hjertet i Scientologys religiøse liv er praksisserne åndelig auditering og uddannelse. Auditering og uddannelse udgør de to sider af Scientologys Broen til Fuldkommen Frihed. Scientology auditering, som tåler en vis lighed med kristen skrifte og buddhistisk meditation, er ikke ligefrem en anden version af psykologisk rådgivning eller psykoanalytisk behandling. Auditering er den åndelige disciplin, hvorved thetaner ”cleares” for deres ”engrammer” – bliver frigjort fra de åndelige indfangninger, der formørker sindet og svækker kroppen. Denne clearing-proces sker i fortløbende trin. Hvert stadie i auditering opnår endnu højere niveauer af åndelig bevidsthed og evne. Når nok personer er blevet clearet, har hele planeten en chance for også at blive clearet. I overensstemmelse med disse individuelle og fælles mål for auditering er scientologer også involveret i den hellige mission at sprede budskabet om Scientology og sørge for auditering til andre. Ligesom sådanne andre missionerende religioner som buddhisme, kristendom og islam søger Scientology at sprede sit budskab og sine midler til frelse til hele verden og i sidste ende over hele universet. Scientology uddannelse er absolut nødvendig for opfyldelsen af den verdensomspændende mission, ud over at den er essentiel for tilhængerens egen åndelige oplysning. Uddannelse indebærer intensiv og overvåget studium af L. Ron Hubbards skrifter, foredrag og film. Ligesom auditering foregår uddannelseskurser i fortløbende trin, som er udformet til at uddybe åndelig oplysning og udvikle auditeringsteknik. Kun en auditeret og uddannet scientolog besidder afslutningsvis den åndelige teknologi til at guide andre over Broen til Fuldkommen Frihed.

Som alle religioner har Scientology udviklet specialiserede, sociale strukturer til organisering og lederskab for at tjene dens medlemmer og sprede dens budskab. Scientology er en frivillig, religiøs gruppe, der er formelt organiseret omkring yderst forskellige religiøse aktiviteter under streng, hierarkisk kontrol. Scientologys religiøse servicer tilvejebringes gennem fem forskellige slags religiøse centre afhængigt af auditeringsniveauet og uddannelse, der er tilgængeligt på et givet center. Organisationerne på de højere niveauer leverer generelt alle de servicer, der tilbydes af missioner og kirker på lavere niveau. Scientology missioner leverer alle ”ruter til Broen” såvel som auditering på de lavere ”gradsniveauer” til tilstanden clear. Scientology kirker, som også kaldes Orger (kort for ”Organisationer”) og findes i større byer, tilbyder alle ”ruter til Broen” såvel som uddannelse gennem ”Klasse V Gradueret Auditor” og auditering til tilstanden ”clear”. Saint Hill Orger og Avancerede Orger, som er placeret i England, Los Angeles, København og Sydney, specialiserer sig i auditoruddannelse og mellemliggende ”OT” (opererende thetan)-niveauer op gennem ”OT V”. Scientologys Flag Service Org i Clearwater, Florida, leverer alle servicer til de højeste niveauer af uddannelse og auditering gennem ”OT VII”. Slutteligt leverer kun Flag Ship Service Organisation den højeste auditering af alle, ”OT VIII”.

Scientology Kirkens hierarkiske struktur er baseret på religiøs grund og tjener religiøse formål. Kirkens virksomhedsstruktur blev udformet til at stemme overens med og supplere den kirkelige struktur. De fleste af de individuelle organisationer er separat indregistreret og fungerer under vejledning og godkendelse af den Internationale Scientology Kirke, moderkirken for religionen, som er pålagt dissemineringen og udbredelsen af troen. Religious Technology Center er organet, der har ansvar for at opretholde ”renheden” af Scientologys anvendte, religiøse filosofi og åndelige helbredelsesteknologi. I gentagelse af en virksomhedsmodel afspejler Scientology Kirken dens samfunds dominerende sociale institutioner, meget lig som den romerskkatolske kirke afspejlede den middelalderlige kulturs feudale aristokratier, og protestantiske trosretninger afspejlede nye kulturers kapitalistiske demokratier. Men den særlige organisatoriske form, som en given religion tager, kan klart adskilles fra de markante religiøse formål, som den tjener.

Lederskab i Scientology Kirken er baseret på L. Ron Hubbards herskende religiøse vision og autoritet. Til forskel fra sådanne gamle religiøse grundlæggere som Buddha og Jesus er Hubbard ikke genstand for religiøs tilbedelse blandt scientologer, selvom han gives stor religiøs beundring og hengivenhed. Den anvendte, religiøse filosofi og åndelige helbredelsesteknologi, som han opdagede og udviklede, er udelukkende overdraget med ukrænkelighed. Ikke desto mindre ser scientologer Hubbard som en enestående figur i menneskelig og kosmisk historie, eftersom han alene har fundet en vej gennem døden og alle de ”stumper af død”, der berøver livet dets naturlige sundhed og lykke og dets overnaturlige bevidsthed og evne. Scientologer tror da også, at deres grundlægger, som ved sin død blev frigjort fra sin krops begrænsninger og denne jord, fortsætter sin erobring af livet ”opad linjen i den anden ende af Broen”.

Scientology har ikke udviklet hele den række religiøse specialister, der findes i ældre religiøse traditioner. Der er ikke plads til ”healere” eller ”helgener” og intet behov for ”profeter”, ej heller ”reformatorer” ifølge Scientologys anskuelser og praksisser. Men de fælles roller ”præst” og ”lærer” er solidt blevet etableret, selvom scientologer henviser til disse religiøse funktionærer som præster og som stab i Scientology Kirken. Scientology præster bliver behørigt ordineret af kirken efter færdiggørelse af et obligatorisk studieforløb og turnusforløb, og som ordinerede præster, er de specielt bemyndiget til at afholde søndagssamlinger, bryllupper, navngivninger og begravelser samt at levere den passende service i åndelig auditering og uddannelse. Scientology staben er uddannet til en bred vifte af specialiseret undervisning og ledelsesroller på de forskellige niveauer og grene i kirkeorganisationer. Nogle Scientology præster og stabe hører også til en speciel, religiøs orden kaldet Søorganisationen, hvis medlemmer forpligter sig kontraktligt til at gøre tjeneste i en milliard år, og som arbejder sammen, for at Scientology missioner og kirker fortsat får personer op ad Broen, og derigennem fremmer kirkens mål at cleare denne planet og i sidste ende universet. Sluttelig spreder Scientology også sine religiøse anskuelser og praksisser gennem yderst pligttro lægfolk, som også er i stand til at levere åndelig auditering og passende niveauer til Scientologys publikum.

III.IV. Konklusion

På grund af min faglige uddannelse og den akademiske forskning, som er opsummeret ovenfor, er jeg overbevist om, at Scientology er en religion i alle ordets betydninger. Scientologys åndelige discipliner og institutionelle udformninger er markante, som er passende for en ny religion, der søger at kombinere det åndelige i de østlige religioner og historiciteten i vestlige religioner i en ”pan-sekterisk” bevægelse, der respekterer andre religiøse traditioner, selvom den overskrider dem. Ikke desto mindre opfylder Scientology klart den akademiske definition på enhver religiøs tradition, forfølger klart målene for enhver religiøs søgen og viser klart dimensionerne i enhver religiøs gruppe.

Scientology opfylder klart den faglige definition, der er for enhver religiøs tradition; den efterstræber de mål, der er i enhver religiøs søgen og udviser de dimensioner, der findes i ethvert religiøst samfund.

IV. En analyse af Scientology som en gruppe der tillbeder
DOWNLOAD HVIDBOG