III. DET FILOSOFISKE OG DOGMATISKE ASPEKT

Scientology er bygget på L. Ron Hubbards værker. Scientologer anerkender grundlæggeren, filosoffen og humanisten L. Ron Hubbards værker og forskning som den eneste kilde til denne religions hellige skrifter.

Begyndende med Dianetics (se Dianetics: Den moderne videnskab om mental sundhed, 1950) har Scientologys udvikling en mængde ligheder med de fleste religioner, deriblandt kristendommen, jødedommen, islam og buddhisme. Scientologys historie er en med opdagelser eller systematiske ”åbenbaringer” af de fundamentale ”filosofiske sandheder”, som udvikler sig trin for trin og fører til dannelsen af en fuldstændig samling af dogmer.

Med Dianetics søger grundlæggeren at lette mennesket for de lidelser, som sindet skaber i kroppen og i menneskers liv.

I nogle år har Dianetics været det værktøj, som er blevet brugt af Scientologys tilhængere til at opnå tilstanden clear. Denne tilstand, som bogen i sig selv definerer, betegner et vigtigt fremskridt mod at fjerne tilstande med uønsket lidelse og ophøjer mennesket til en kategori, hvor det bedre kan opleve sit eget åndelige jeg (kaldet thetanen). Hvis vi analyserer dette i dybden, de mystiske oplevelser, Nirvana og andre åndelige tilstande, som er beskrevet i de fleste religioner; de kunne have søgt efter den samme åndelige tilstand, som scientologer stræber efter i tilstanden clear.

Senere opdagede Hubbard, da han studerede manifestationerne hos de mange mennesker, som allerede havde opnået clear, at der eksisterede et klart bevis for eksistensen af et åndeligt væsen, og yderligere at selve personen var et åndeligt væsen, udødelig og med et enormt potentiale, som var blevet ødelagt af lidelserne og oplevelserne fra livets ”konstante spiral”, kroppens død, ny krop.

Han udviklede en åndelig teknologi, som fører til ”befrielsen” af mennesket (thetanen) fra denne spiral og gengiver det fuldstændig bevidsthed og åndelig frihed. På denne måde udviklede han en teknologi omkring åndelig vejledning (kaldet auditering), som fører til de højeste stadier af bevidsthed og eksistens, kaldet OT-trinnene (OT: opererende thetan fordi vedkommende ikke har det tvingende behov for at være i en krop og kan fungere uden en sådan).

Alt dette er beskrevet i klare trin, som er fremlagt i ruten (Broen) til ”Fuldkommen Frihed”. Den vægt, der i alle de hellige skrifter lægges på viden om ens eget væsen såvel som livet, Gud og menneskets forhold til de forskellige universer, i hvilke det handler (det materielle eller fysiske univers og det åndelige eller theta-universet), må bemærkes som vigtig.

Fra denne tro udspringer to fundamentale aktiviteter for scientologer på deres vej til åndelig frelse: Studiet af sandheder om livet ifølge Scientologys hellige skrifter (uddannelse) og befrielse (auditering) fra de lidelser eller aberrationer, som forhindrer thetanen i at være sig selv og får vedkommende til at opføre sig på en irrationel eller skadelig måde både mod sig selv og mod andre. (Se Hvad er Scientology?)

Bortset fra en enorm mængde tekniske materialer beregnet på Scientologys præster eksisterer der et omfattende indeks over materialer og referencebøger for folk, der studerer denne religion. Særlig vigtige er følgende bøger, som beskriver de grundlæggende sandheder i Scientology:

Scientology: Tankens grundbegreber

Scientology 0-8

Scientology 8-8008

Scientology: En historie om Mennesket

Dianetics 55!

Scientology: Et nyt syn på livet

Videnskaben om overlevelse

Håndbog i Scientology

Som noget meget grundlæggende definerer scientologerne deres religion som ”en anvendt, religiøs filosofi, der gør det muligt for individet at vide mere om sig selv og livet”.

L. Ron Hubbard delte livet op i 8 basale manifestationer, der hver repræsenterer en af personens overlevelsesimpulser, hvis vitale kraft har forbedring som mål. Han kaldte disse de ”otte dynamikker” på grund af den kendsgerning, at disse er livets dynamiske impulser:

Førstedynamikken er tilskyndelsen til overlevelse af individet som sig selv.

Andendynamikken er tilskyndelsen til overlevelse i seksuel forstand: Parret, familien og opdragelsen og uddannelsen af børn.

Tredjedynamikken er tilskyndelsen til overlevelse af grupper eller som en gruppe deriblandt dem, som individet er del af (venner, forretningsaktivitet, klubber, nation, race).

Fjerdedynamikken er tilskyndelsen til overlevelse af menneskeheden eller som menneskehed.

Femtedynamikken er tilskyndelsen til overlevelse af levende arter (dyr, planter) eller som et levende væsen.

Sjettedynamikken er tilskyndelsen til overlevelse af det fysiske univers eller som det fysiske univers.

Syvendedynamikken er tilskyndelsen til overlevelse af åndelige væsner eller som et åndeligt væsen.

Ottendedynamikken er tilskyndelsen til overlevelse af det uendelige eller som del af det uendelige. Dette er dynamikken for det Højeste Væsen eller Gud for scientologer.

De otte livsmanifestationer omfatter de områder, hvor personen skal udvikle sig åndeligt og handle og samtidig opretholde en etisk adfærd (som ikke skader dynamikkerne) for at kunne opnå åndelig udvikling. Godt og ondt defineres af scientologerne som en funktion af den gavn eller skade, som de forårsager for dynamikkerne. Det absolut gode ville være det, som hjælper alle dynamikkerne, og det absolut onde ville være det, som skader dem alle. Naturligvis er der mellemliggende punkter af godt og ondt, som ville ligge på en gradvis skala i den grad, hvori de gavner eller skader, mere eller mindre, visse dynamikker taget i betragtning, at alle dynamikkerne har samme vigtighed. (Se Introduktion til Scientology etik)

Spørgsmålet om etik og moralske aspekter er af yderste vigtighed i Scientologys lære. Henvisningerne til disse begreber i forskellige referencebøger er utallige, og der er også selvstændige udgivelser, der er tilegnet dette emne, såsom ovenstående eller Vejen til lykke, Ærens Lov, Auditorens Kodeks og En Scientologs Kodeks. (Se Håndbog for præclears)

[Scientologer] føler, at de har fået forbedret deres evner, deres sanser er bedret, og de har fået fornyet kendskab til sig selv, til livet og til Gud.

Idet det tages i betragtning, at scientologer anser individet for at være et åndeligt og udødeligt væsen, er personens opførsel i hvert af forskellige liv uhyre vigtig ikke kun af hensyn til vedkommendes dynamikker, men for at kunne nå en fuldstændig, åndelig forbedring. ”Vi er i denne verden for at udarbejde vores egen frelse,” erklærer L. Ron Hubbard i videoen: Introduktion til Scientology.

Scientologerne erklærer selv, at de har erfaret en virkelig forbedring og åndelig frihed både gennem studie (uddannelse) såvel som gennem åndelig vejledning (auditering). De beskriver deres ”wins” (udbytte) som virkelige befrielser fra masse, konflikter, uvidenhed og uønskede holdninger og følelser. De føler, at de har fået forbedret deres evner, deres sanser er bedret, og de har fået fornyet kendskab til sig selv, til livet og til Gud.

Scientology Kirkens trosbekendelse definerer det trossystem, som forener tilhængerne med den dybeste mening med livet. Denne trosbekendelse understreger menneskets værdighed, dets umistelige og ubestridelige rettigheder; den definerer det naturlige broderskab mellem mennesker og anerkender individets åndelige beskaffenhed i sin stræben mod uendeligheden og tillader udelukkende Gud ”retten” til at handle med henblik på menneskets frihed og visdom.

Denne trosbekendelse giver et klart formål med udøvelsen af auditering og uddannelse som måder at opnå den åndelige frelse, som scientologerne forkynder i deres trosbekendelse.

IV. Det rituelle eller mystiske aspekt
DOWNLOAD HVIDBOG