Hvordan man forbliver rask | Resursecenter til forebyggelse

I. Funktionalistiske definitioner

En funktionalistisk definition er en definition, der fokuserer opmærksomhed på de bidrag, som angiveligt ydes af det fænomen, der er tale om, til stabiliteten og/eller overlevelsen af en social eller kulturel entitet. Således kan fænomener demonstreres som værende funktionelle for entiteter spændende fra den individuelle person til verdenssystemet. Den kendsgerning, at denne måde at definere tingene på rejser mange filosofiske problemer og har givet mange logikere noget at tænke på, har ikke forhindret den i at blive populær blandt sociologer – især i forbindelse med religion.

Det kan siges, at religion har den funktionelle egenskab:

(a) at hjælpe mennesker på et personligt niveau til at overvinde problemer, der drejer sig om personlighedsuligevægt, selvidentitet, mening med livet, moralsk tænkemåde osv.

(b) at integrere potentielt rodløse mennesker på det kollektive niveau i grupper og foreninger, som giver retning og mening med tingene i det personlige liv, såvel som nyttige referencepunkter i større samfund hvor det enkelte menneske eventuelt føler sig udsat for et almægtigt bureaukrati eller system eller

(c) at yde legitimering på det sociale niveau for den fremherskende socialorden, erstatning for følelser af afsavn samt moralsk regulering af gensidige forhold mellem større sociale organisationer.

Scientologys grundlæggende lære om thetanens (det åndelige væsen) åndelige natur og om de otte dynamikker; de praktiske mål for Scientologys uddannelseskurser og rådgivningsservice; og den ærbødige, eftertænksomme tone i visse Scientology ceremonier samvirker alle til at overbevise mig om, at ligesom det er tilfældet for andre religioner, kan det være nyttigt at beskrive Scientology som funktionel på hvert af de ovenfor beskrevne niveauer.

Scientologys grundlæggende lære om thetanens (det åndelige væsen) åndelige natur og om de otte dynamikker; de praktiske mål for Scientologys uddannelseskurser og rådgivningsservice; og den ærbødige, eftertænksomme tone i visse Scientology ceremonier samvirker alle til at overbevise mig om, at ligesom det er tilfældet for andre religioner, kan det være nyttigt at beskrive Scientology som funktionel på hvert af de ovenfor beskrevne niveauer. Selvfølgelig er dette ikke en påstand om, at det kun er religioner, som har disse funktioner. Det er blot at anføre for det første, at Scientology faktisk deler disse med andre religioner, og for det andet, at Scientologys specielle måder at opfylde dem på er nærmere beslægtet i udtryk og mål med funktionerne af fornuftmæssigt definerede religioner end f.eks. politiske grupper eller velfærdsorganer.

Det kan være praktisk at definere religion ud fra funktion i nogle tilfælde af socialvidenskabelig analyse: Der kan kastes lys over mange interessante aspekter ved dens forskellige bidrag til samfundslivet. Dog, i betragtning af den tydelige vanskelighed ved at skelne mellem religion og ideologier i dette perspektiv, kan en funktionalistisk definition ikke række særlig langt mht. at lægge vægt på religionens karakteristiske særpræg. Af denne grund er en substantiel definition muligvis mere nyttig.

II. Substantielle definitioner
DOWNLOAD HVIDBOG