Hvordan man forbliver rask | Resursecenter til forebyggelse

III. Dogmer

Da L. Ron Hubbard skrev bogen, Dianetics: Den moderne videnskab om mental sundhed, hvor der fremsættes en af-reaktionsterapi, tænkte han, så vidt jeg ved, ikke på, at den ville føre en kirke eller tro med sig. Hans eneste mål på det tidspunkt var spørgsmålet om, hvordan mennesker kan hjælpes med processer, der henvender sig til sindet. Med andre ord tvivlede han på psykoanalytikeres behandling.9 Derfor søgte han efter et andet system, der kunne hjælpe mennesker og gøre dem mere duelige, og som han fremsatte i den elementære lærebog Dianetics, udgivet første gang i 1950.

I sin videre forskning opdagede Hubbard, at en person er mere end blot en krop eller et sind. Et menneske er faktisk et udødeligt, åndeligt væsen, som han kaldte en ”thetan”. Thetanen er selve individet, ikke hans krop eller sind eller noget som helst andet. Det er ikke noget, han har, men det han er. Thetanen har gennemlevet utallige tidligere livstider og vil overleve den nuværende krops død. Begrebet om tidligere liv i Scientology kan sammenlignes med de karmiske tilblivelser (samskara) i buddhismen.10

Scientology henvender sig til disse traumatiske oplevelser i fortiden gennem auditering, hvor thetanen kan lettes for disse gamle oplevelser og blive mere bevidst om sig selv som et åndeligt væsen.

Ifølge Scientologys doktrin er thetanen tynget af traumatiske oplevelser i det nuværende og tidligere liv, som er oplagret i det reaktive sind. Disse oplevelser kan fortsætte med at påføre ham smertefølelse eller få ham til at handle irrationelt og blokere for fuldstændig klar, åndelig bevidsthed og evner. Scientology henvender sig til disse traumatiske oplevelser i fortiden gennem auditering, hvor thetanen kan lettes for disse gamle oplevelser og blive mere bevidst om sig selv som et åndeligt væsen. Han finder svar på spørgsmål som f.eks.: Hvem er jeg? eller: Hvorfor eksisterer jeg? Efterhånden som han opnår større åndelig bevidsthed gennem auditering, lærer han også at leve et mere fuldendt og etisk liv på alle områder af eksistens, som i Scientology kaldes de otte dynamikker. Enhver person betragtes som et individ, der eksisterer og søger overlevelse på otte dynamikker, der er beskrevet som følger:

Førstedynamikken: Den dynamiske tilskyndelse til at overleve som individ.

Andendynamikken: Tilskyndelsen til at overleve gennem sex og familie.

Tredjedynamikken: Overlevelse som en gruppe. Dette omfatter alle grupper som f.eks. ens arbejde, skole, klub osv.

Fjerdedynamikken: Tilskyndelsen til at overleve for hele menneskeheden.

Femtedynamikken: Tilskyndelsen til at overleve for alle livsformer, både flora og fauna.

Sjettedynamikken: Tilskyndelsen mod overlevelse af det fysiske univers, der omfatter al materie, energi, rum og tid.

Syvendedynamikken: Tilskyndelsen til at overleve som ånder – den åndelige dimension.

Ottendedynamikken: Tilskyndelsen til at overleve som uendelighed eller det Højeste Væsen.

Disse dynamikker kan opfattes som koncentriske cirkler, hvor hver højere dynamik omringer dynamikkerne under den. Auditering (en-til-en åndelig vejledning der er Scientologys centrale praksis) henvender sig til alle dynamikkerne og løfter en persons bevidsthed og ansvar på dem alle, inklusive hans forhold til den åndelige dimension og Gud.

Begrebet det Højeste Væsen eller Gudsdynamik er en rød tråd i Scientologys doktrin. Selvom Scientology ikke har et specifikt dogme om, hvilken form det Højeste Væsen indtager, fremgår det i den religiøse doktrin at være en skaber-Gud, der råder over al eksistens. Guds eksistens og rolle ses for eksempel i Scientology kirkens trosbekendelse:

Vi i denne kirke tror

At alle mennesker blev skabt med samme rettigheder, uanset race, farve eller tro.

At alle mennesker har en umistelig ret til deres egne religiøse skikke og deres udøvelse.

At alle mennesker har en umistelig ret til at leve deres eget liv.

At alle mennesker har en umistelig ret til at bevare deres egen sunde dømmekraft.

At alle mennesker har en umistelig ret til at forsvare sig selv.

At alle mennesker har en umistelig ret til at skabe, vælge, hjælpe og støtte deres egne organisationer, kirker og regeringer.

At alle mennesker har en umistelig ret til frit at ytre deres meninger i tanke, tale og skrift og til at imødegå eller udtrykke sig om andres meninger i tale og skrift.

At alle mennesker har en umistelig ret til at føre slægten videre.

At Menneskets sjæl har et menneskes rettigheder.

At studiet af sindet og helbredelsen af mentalt forårsagede lidelser ikke bør adskilles fra religiøse sammenhænge eller foregå i et ikke-religiøst regi.

Og at ingen magt mindre end Gud besidder retten til, åbenlyst eller fordækt, at ophæve eller tilsidesætte disse rettigheder.

Og vi i denne kirke tror:

At Mennesket inderst inde er godt.

At Mennesket stræber efter at overleve.

At Menneskets overlevelse afhænger af ham selv og hans medmennesker og af hans opnåelse af samhørighed med universet.

Og vi i denne kirke tror, at Guds love forbyder Mennesket

At tilintetgøre sin egen art.

At tilintetgøre en andens sunde dømmekraft.

At tilintetgøre eller trælbinde en andens sjæl.

At tilintetgøre eller svække overlevelsen for sine fæller eller sin gruppe.

Og vi i denne kirke tror:

At ånden kan frelses.

Og at ånden alene kan frelse eller helbrede legemet.

Foruden gennem auditering søger scientologer også indsigt gennem studiet af L. Ron Hubbards skrifter eller ved at lytte til hans indtalte foredrag, som er meget omfangsrige. Dette studium, kaldet uddannelse, er den anden hovedpraksis i Scientology ved siden af auditering.

Scientology har også et renselsesprogram, som bruger en kombination af fysisk udfoldelse, vitaminer og sauna til at frigøre kroppen for medicinrester, stoffer, kemikalier og andre urenheder, som hindrer åndelig fremgang. Dette er en del af at leve et ”afbalanceret liv” (som ligeledes er et grundprincip inden for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, mormonerne), der hjælper en person med at komme i kontakt med den ottende og højeste dynamik, som er ”Gudsdynamikken”.11

Scientology præster udfører også bryllupper, begravelser, dåb og præstelig vejledning gennem ceremonier og symbolisme, der er unikke for Scientology.

Scientology har nogenlunde samme syn på dogmer som de fleste andre religioner. Den præsenterer dem som objektive kendsgerninger12, men bruger ikke ordet på samme måde som den romerskkatolske kirke, hvor dogmerne er urokkelige i al evighed (Vatikanrådet, 1870).

Hubbard erklærede, at det første princip er, at visdom er tiltænkt alle. Det andet er, at visdom skal kunne anvendes, og det tredje princip er, at den kun har værdi, hvis den er sand, eller hvis den fungerer. L. Ron Hubbard sagde: ”Scientology vil nå så langt, som den virker.”13

IV. Konklusion
DOWNLOAD HVIDBOG