Charter om journalistisk etik i forhold til respekt for religion eller tro

1. INTEGRITET OG ANSVARLIGHED

Journalister står til ansvar for de sociale og politiske konsekvenser af deres handlinger og har pligt til at opretholde de højeste etiske og professionelle standarder.

Journalister skal omhyggeligt bestræbe sig på at rapportere sandheden; respektere offentlighedens ret til at kende sandheden; sikre at oplysninger, de formidler, er objektive og fair; omgående og prominent korrigere alle væsentlige unøjagtigheder; og tilbyde retten til modsvar hvor det er rimeligt.

Medierne [43] er ansvarlige for alt materiale udgivet igennem dem.

2. YTRINGSFRIHED OG ETISK ANSVARLIGHED

Offentlighedens ret til information er en fundamental rettighed og hjørnestenen i et frit og demokratisk samfund. Derfor udøver medierne en afgørende rolle i samfundet, som kræver en stor ansvarsfølelse overfor offentligheden. Ytringsfriheden, offentlighed i forvaltningen og pressefrihed repræsenterer demokratiets kerne. Frie, uafhængige medier er afgørende for at sikre gennemsigtighed og et åbent og robust demokratisk samfund; de er medvirkende til udvikling og styrkelse af effektive, demokratiske systemer.

Ansvarlige medier erkender nødvendigheden af fri informationsudveksling og den indvirkning, de har, på at forme offentlighedens opfattelse. De er optaget af deres etiske ansvar over for offentligheden og behov for at respektere og beskytte menneskerettighederne.

Ansvarlige medier har ret og pligt til at rapportere og kommentere alle sager af offentlig interesse med respekt for andres rettigheder og friheder. De fremmer forståelse og deltagelse i den demokratiske proces for alle.

Ansvarlige medier giver frit udtryk for personlige eller gruppens meninger inden for rammerne af den pluralistiske strid mellem idéer. De accepterer, at ytringsfrihed kan gøres til genstand for restriktioner og begrænsninger, når andre fundamentale rettigheder er i fare. De er specielt omhyggelige med ikke at overtræde andres fundamentale menneskerettigheder og tager retten til privatlivets fred, ære og værdighed i betragtning, mens de styrker den frie informationsudveksling.

Ansvarlige medier respekterer fremherskende etiske og moralske standarder og undgår at lefle for det prangende eller blasfemiske.

Ansvarlige medier fremmer offentlighedens ret til at vide og retten til ytringsfrihed. De søger at fremme den frie strøm af information og gennemsigtighed og overholder de principper, der fremmer og opretholder respekt for værdighed og religiøse overbevisninger, som afspejles i FN-resolutionen til bekæmpelse af bagvaskelse af religioner.

Ansvarlige medier stræber efter fred, demokrati, social fremgang og respekt for menneskerettigheder. De erkender, respekterer og forsvarer meningsmangfoldighed. De modsætter sig forskelsbehandling på hvilket som helst grundlag.

Ansvarlige medier gør alvor af forsøg på at reducere uvidenhed, fremme større forståelse, lindre kulturel og religiøs ufølsomhed blandt mennesker, og lette dialogen mellem nationer.

Ansvarlige medier sikrer, at fremvisning og udbredelse af opfattelser opfylder de samme krav og de højeste etiske standarder som for skriftlige eller mundtlige præsentationer.

3. DISKRIMINATION OG ETISK ANSVARLIGHED

Ansvarlige medier tjener som en vagthund for at beskytte fundamentale rettigheder. De leverer derfor ikke brændstof til eller fremkalder diskrimination baseret på etnicitet, religion, kulturelle traditioner eller lignende grunde. De anerkender og respekterer forskellighed og mindretallenes rettigheder.

Ansvarlige medier undgår diskriminerende eller bagvaskende henvisninger til religiøse overbevisninger og åndelige værdier.

Ansvarlige medier henviser ikke til religioner eller religiøse institutioner i en skadevoldende, ensidig eller nedgørende sammenhæng; når religiøse referencer er essentielle for det rapporterede materiale eller for at lette forståelsen, fremlægges de på fair vis, upartisk og respektfuldt.

Ansvarlige medier afholder sig fra at genfortolke, misfortolke, analysere, vurdere eller undersøge religiøse overbevisninger eller udtryk for disse overbevisninger. I stedet opretholder de en streng neutralitetspligt og objektivitet – accepterer, hvad religionen fremsætter som dens sande overbevisninger uden misbilligelse, foragt, nedladenhed, fordomme eller latterliggørelse.

Ansvarlige medier trænger sig ikke ind på hellige sager, der vedrører tro, religiøse ritualer og religiøse institutioner. De afholder sig fra at opmuntre eller tilskynde til diskrimination, bespottelse, hån eller had på grund af religion eller tro.

Ansvarlige medier giver en fair og hurtig mulighed for at svare på unøjagtigheder og sætten i bås vedrørende religiøse organisationer eller påvirkede medlemmer, når det med rimelighed bør kræves.

Ansvarlige medier undgår religiøs sætten i bås og forbinder ikke nogen religion eller tro med overtrædelse af menneskerettighederne eller terrorisme.

Ansvarlige medier afbalancer fundamentale menneskerettigheder, herunder retten til at blive fri for diskrimination på grund af religion eller tro, med retten til ytringsfrihed og offentlighedens ret til at vide. De udviser speciel følsomhed, når de har at gøre med religiøse forhold for at undgå enhver forskelsbehandling, udelukkelse, restriktioner eller præferencer baseret på religion eller tro, der har som sit formål at annullere eller forringe menneskerettigheder.

4. TILSKYNDELSE OG ETISK ANSVARLIGHED

Ansvarlige medier fremmer aldrig religiøst had. De undgår omhyggeligt at frembringe fjendtlighed over for religioner og deres medlemmer, der kan føre til forestående vold eller systematisk berøvelse af menneskerettigheder.

Ansvarlige medier afholder sig fra at provokere til aggression, had, diskrimination og enhver form for vold rettet mod enkeltpersoner og organisationer på grund af deres religiøse overbevisning og association. De forbliver på vagt over for alvorlig fare forbundet med at tolerere eller tilskynde til vold, diskrimination, had og intolerance på grund af religion.

Ansvarlige medier undgår at opildne til forudsigelig vold, oppiske til had, at stigmatisere religioner og deres disciple samt frembringelse af ulighed på grund af religion eller tro. De er påpasselige med at undgå at krænke religiøse overbevisninger og bidrage til konflikter mellem religioner og deres medlemmer på grund af religiøse forskelle.

[43] Medier henviser til alle former for presse, gennem trykte, audiovisuelle eller elektroniske medier, eller andre midler og alle journalister, der giver oplysning gennem pressen.

Ordliste
DOWNLOAD PDF