XXVI. Typerne af nye religioner

Selvom det almindeligvis er tilfældet, at større fjendtlighed ofte fremprovokeres af sekteriske kættere end af de, med hvem ingen antydning af fælles tro er eller nogensinde blev delt, at fordums trosfæller, som er brudt ud, oplever den største forsmædelse, har moderne samfund ikke desto mindre også udvist bemærkelsesværdig og vedholdende intolerance over for nogle af de nye religioner, der er dukket op siden den anden verdenskrig. Selvom nogle af disse bevægelser kunne grupperes efter bred ”slægtslighed”, kan radikale forskelle skelnes blandt andre. Sociologer har søgt at etablere nogle brede kategorier, mindre i kraft af delte grupper af lære end af målenes lighed, antagelser og perspektiver som forskellige bevægelser omfatter. De har summarisk og bredt skelnet mellem bevægelser, der beskrives som de, der ”bekræfter verden”, kontra de der ”giver afkald på verdenen”. Bevægelser, der bekræfter verden, er de, der responderer positivt på den eksisterende verdslige kultur, og som tilbyder deres tilhængere muligheden for ikke blot åndelige velsignelser, men for materiel og sjælelige fordele gennem forbedret emotionel sikkerhed, terapi, øget kompetence og social og måske også økonomisk succes. Bevægelser, der giver afkald på verden, søger som kontrast så vidt muligt at trække deres medlemmer tilbage fra en hvilken som helst form for engagement i det brede samfund og den verdslige kultur og tilbyder mulighed for belønning enten i den tilbagetrukne gruppe eller lyksaligt i liv efter døden eller nogle gange i begge. Disse brede kategorier øver selvfølgelig ikke retfærdighed til de raffinementer i nogen bevægelses teorier eller praksis, men de klarlægger en grundlæggende dikotomi i orientering blandt de flere hundrede nye, religiøse grupper, der kan findes i moderne vestlige samfund.

Disse to fundamentale orienteringer er ikke nye i religionshistorien, som er åbenbar fra selv et flygtigt bekendtskab med, på den ene side målene i magiske systemer og på den anden side den asketiske, middelalderlige katolicismes given afkald på verdensforsagende etik eller i varierende form calvinisternes i det syttende århundrede. Begge orienteringer kan findes i samtidens mainstream kristendom, selvom forsagelse af verden på det sidste har givet plads til en stærkere strøm af et verdensbekræftende etos. Dog har nye bevægelser af begge tendenser på trods af orienteringer, som de nogle gange deler med etableret religion, lidt under opposition, fjendtlighed, chikane og endog forfølgelse i de seneste årtier. Fordi i det ene tilfælde varierer de ofte så radikalt i sager vedrørende organisering, monoteistisk engagement, karakteren af tilbedende praksisser blandt andre ting, at de nemt kan anklages for ikke at være religiøse overhovedet; eller i det andet tilfælde fordi deres religion overtaler tilhængere til at engagere sig i esoterisk mysticisme, anses de som samfundsfjender.

XXVII. Nye religioner der giver afkald på verdenen
DOWNLOAD HVIDBOG